سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

October 26, 2004

ياس و نخلستان

آخرين بار که با لذت ترانه های عامه پسند را شنيدم در عين خوش بود. در همان دوره سربازی هم بود که پيوند خود را با هر چه که مردمی است و از مردم بازيافتم. سالها بود که در کتاب زيسته بودم. سربازی و جبهه مرا به زندگی مردم وارد کرد. امشب که بار ديگر لذت شنيدن ترانه های محبوب نوجوانی ام را پيدا کردم تا سالهای دهه 40 و اوايل 50 بازگشتم. در خيابانهای معصوميت مشهد. يادم هست که عاشق بودم. سفری رفته بودم به اهواز و بعد از يکماهی به شهرم بازمی گشتم. دختری که دوست می داشتم گويی عطرش را به همه شهر داده بود. از سمت جاده قوچان به شهر که وارد می شدی پارک ملت بود. هوای خيس پاييزه بود يا آخرهای تابستان کوتاه آن سالهای مشهد. سرم را از پنجره ماشين بيرون کردم و هوا را بوييدم. عطر يار من بود. و من شادمان بودم که باز می گردم.

ترانه های آن سالها هميشه در ذهن ام هست و هر بار که بهانه ای مرا به ياد آن ترانه ها می اندازد خاطراتم آشوب می شود. به خانه پدری بازمی گردم که حالا حتی عکسی هم از آن ندارم. لب حوض به فواره ای که آبی درخشان حوض را ده چند می کردم چشم می دوزم يا زير بوته بزرگ گل پشت حوض روی فرش کوچک يا پلاس ساده ای بعدازظهر گرم و کشدار تابستان را به بازی و خواب و آرام حرف زدن و خنديدن های بی صدا که بزرگترها را بيدار نکند می گذرانم يا با گلهای سفيد ياس دستبند و گلوبند برای دختران همسال می بافم. 

سيد محمد برادرک بزرگ مادرم تنها چند سالی از من بزرگ تر بود. عاشق ترانه ها بود و سنتور می زد. ضرب را هم می شناخت. هميشه به ترانه ای مترنم بود. مثل خود مادر. و من خود نيز تا سالها عاشق آواز بودم.

از ميان آنهمه ترانه امشب بار ديگر نخلستان "امان الله تاجيک" ( 1316-1366) را شنيدم. ترانه ای بی گمان جاودانه. وقتی می شنوم در می يابم که تمام ضربهاش را از حفظ می دانم. جايی در ذهن ام حک شده است. با مردمی ترين رمانتيسم آن سالها اين ترانه ها پيوند دارند. ترانه هايی که عشق مردمی افتاده حال و در عين حال سرزنده را بيان می کردند که سرمايه شان قلب شان بود و اميدی که به آينده ای روشن داشتند. مردمی که فروغ آنها را برای من جاودانه کرده است. 

دست مريزادی به جهانشاه جاويد که همه آنچه را که ايران است دوست می دارد و قدر می نهد. برای ما که دور از ايران ايم چنين پاسداشتی نعمتی است بی حد. آنهم در روزگار عسرتی که کمتر کسی به فکر ايران است. همه ايران.

پيوند: ترانه های مشهور تاجيک، آلبوم نخلستان، ايرانيان   

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است