title استراتژی ولایت: تکثیر خامنه ای

مردم ایران خامنه ای را نمی خواهند. این را همان ۲۵ سال پیش نشان دادند وقتی به ناطق نوری رای ندادند و رقیب شریف اش را با رایی شگفت آور به ریاست جمهوری برگزیدند.

پادافره این گزینش و نه گفتن به خامنه ای بحران هایی بود که هر ۹ روز یکبار برای آن دولت کریمه درست کردند. خامنه ای خاتمی را هرگز دوست نداشت و پس از آن دشمن داشت تا امروز. گرچه هرگز حریفی چنین جوانمرد نداشته است.

بعد از هشت سال تحمل رفسنجانی و هشت سال تحمل خاتمی بالاخره زمان موعود فرارسید و در انتخاباتی مشکوک احمدی نژاد برکشیده شد و هاشمی به زیر افتاد تشفی ولایت را. جنگ با نیروهای خامنه ای هم مردم را خسته کرده بود. گفتند بگذار کسی از خودشان بیاید شاید آسوده تر شویم. بزرگترین زحمت های تاریخ انقلاب بر سر همه آوار شد.

چهار سال بعد همان مردمی که گرد خاتمی جمع شدند این بار گرد شریف پاکبازی چون میرحسین را گرفتند و جنبش نفیس سبز را که در تاریخ جنبش های مدنی و اعتراضی ایران بی نظیر است به وجود آوردند. خامنه ای با همه رسوایی احمدی نژاد را حفظ کرد. او نمی تواند هضم کند که مردم او را نمی خواهند.

دو سال بعد احمدی نژاد هم زیر فشار استخفاف ولایی برید و رابطه معجزه هزاره سوم با امام زمان قطع شد. احمدی نژاد چنان هزینه ای روی دست نظام گذاشت که خامنه ای ناچار به نرمش قهرمانانه شد و روحانی و ظریف را برای حل مشکلاتی که عزیزکرده اش درست کرده بود به کار گرفت.

در انتخابات دوره روحانی مردم سبز و اصلاحاتی با دلی چرکین شرکت کردند و خواه و ناخواه مردی را برگزیدند که به خود نزدیکتر می دیدند و از همه مهمتر رهبران اصلاحات و سبز او را تایید می کردند.

این بار وقتی چهار سال اول گذشت بحران سازان ولایی دست به کار شدند تا مانع روحانی شوند. از بی اعتبار قلمداد کردن برجام تا راه انداختن اعتراضات ۹۶ از خراسان و دامن زدن آن در سراسر کشور خواستند روحانی را مهار کنند. روحانی بیدی نبود که از این بادها بلرزد. کار را سخت گرفتند تا رسید به اعتراضات آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی. بعدهم کرونا رسید. کرونا بلای بزرگی بود اما در سیاست کمی محل تنفس خرید برای روحانی. و گرنه آدمخواران ولایت او را یکجا بلعیده بودند یا دست کم ظریف را به دورخ می فرستادند.

خامنه ای تنها دیوار دفاعی داخل حاکمیت و ولایت بود در مقابل روحانی و ظریف. اما در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ روشن شد که دیگر خامنه ای همان ولی فقیه مقتدر سال ۸۸ نیست. چیزی و چیزهایی تغییر کرده است. مجمع تشخیص مصلحت اش دست دولت را بسته نگه داشت و اجازه نداد پیشنهاد پیوستن اش به نظام نظارت بر پولشویی پیش برود. شورای نگهبان اش هم با حذف لاریجانی و بی اعتنایی به درخواست جبران خامنه ای و اکنون بی اعتنایی به درخواست مکرر خود لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیت صحنه جدیدی را رقم زده است: حرکت به سوی استقلال شورای نگهبان که در واقع استقلال دولت پنهان از خامنه ای است.

حال مردمی که در مخالفت با خامنه ای و نظام فکری و سیاسی بسته و تحمیلی او اصلاحات را حمایت کردند و جنبش سبز را پدید آوردند و پشتوانه عظیم مردمی برای برجام و مذاکره با قدرتهای جهانی بودند در آستانه فصلی تازه قرار گرفته اند: از یک خامنه ای به خامنه ای های بسیار. تکثیر خامنه ای. اکنون مردم ما با کسانی باید بجنگند که دقیقا نمی دانند چه کسانی هستند. اما می دانند که از قدرت مردم بیزارند و خواستار استقلال قدرت خود از رای و نظر و اختیار مردم اند.

خامنه ای رهبر ضعیفی بود. به همین دلیل به قدرت ارعاب چسبید و نیروی امنیتی و اطلاعاتی را قوی کرد تا در حصن حصین آن از نارضایتی مردم ایران در امان بماند. اکنون قرار است خامنه ای های ضعیف دیگری به صحنه وارد شوند. اینها همه در حد رئیس قوه قضا و دست پرورده خود خامنه ای اند. به تنهایی هیچ نیستند. ناچار باید لشکری از آنها ساخت تا به کمک هم بلکه بتوانند دوران پساخامنه ای را مدیریت کنند. اما این لشکر ضعفا هم تک به تک و هم در مجموع از خود خامنه ای ناروادارتر و بسته تر و خطرناک ترند. از هم امروز باید به شکستن این لشکر اندیشید پیش از آنکه ایران را به کام ناراستی و توهمات خود فروبرند. احمدی نژاد یک غلام برکشیده بود. امروز با صد غلام برکشیده طرف هستیم. و عاقبت حکومت غلامان هیچ بهتر از دوران آخرالزمان نخواهد بود.

خامنه ای موجب دو جنبش بزرگ شده است. اصلاحات و جنبش سبز هر دو برای نه گفتن به خامنه ای بود. اگر شنید یا نشنید دیگر مهم نیست. مهم این است که خامنه ای تکثیر شده است. این بزرگترین خطر امروز و آینده نزدیک ما ست. فردا که خامنه ای نباشد فردایی که از همین دیروز شروع شده است ما با اژدهایی هفت سر و هفتاد دست روبرو خواهیم بود که در حفظ قدرت هیچ خط قرمز حقوقی و اخلاقی ندارد چنانکه در طراحی همین انتخابات و سلب اختیار جمهور و رفتار نامزدهای ولایی می بینیم. الگوی این مرحله جدید از عمر ولایت سالها ست سوریه بشار اسد بوده و در این انتخابات -همزمان با انتخابات مشابهی در سوریه- آن را بی پروا رونمایی کرده است.

این طراحی کدام دشمن است برای ایران؟

title استراتژی ولایت: تخریب دولت

واقعیت نظام سیاسی در ایران این است که دو قطب قدرت وجود دارد: ولایت و دولت. تاریخ ولایت نشان می دهد هر بلایی توانسته سر دولت آورده است از دولت هاشمی و خاتمی تا همین دولت روحانی. همیشه هم مدعی است و رفتار اپوزیسیونی دارد و از دولت مطالبه می کند. در حالی که قدرت واقعی دست ولایت است و در هر کاری دخالت می کند و همه جا را گرفته بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد.

اصل ماجرا به قانون اساسی بر می گردد که همه چیز را زیر نظر ولی فقیه و امام امت و ولی امر قرار داده است. فرع آن هم به شخصیت رهبر کنونی بر می گردد. شاید هم اصل همین باشد. یعنی اگر مثلا آقای منتظری جای آقای خامنه ای نشسته بود موضوع فرق می کرد و این تعارض و تقابل و تناقض در میان ولایت و دولت نمی افتاد که افتاده است. سه دوره هشت ساله در سه دولت هاشمی و خاتمی و روحانی عرصه تقابل های عجیب بوده است. دو سال آخر دولت نزدیک النظر احمدی نژاد هم همین بود. بنابرین بیشتر عمر رهبری آقای خامنه ای در تعارض با دولت گذشته است. نتیجه اش هم در وضعیت هاشمی و خاتمی روشن است. یکی در استخر سرش زیر آب شده و دیگری در وضعیتی شبیه حصر است. روحانی هم که بی آبرو شده و چه بسا به زودی به خاتمی بپیوندد. رمز ماجرا چیست؟

طبیعتا یک توضیح ساده این است که رهبری مادام العمر دم و دستگاهی به هم می زند که دایمی تر و مستقرتر است و با دولتهای هر چهار سال و هشت سال یکبار براحتی می تواند پنجه بیندازد و آنها را مغلوب کند. اما این توضیح حجم تقابل و تخاصم را بخوبی توضیح نمی دهد. دستگاه رهبری بتدریج به سمتی رفته تا دولتها را از نفس بیندازد. شوراهای متعدد خارج از دولت تاسیس کرده که هر اقدام دولت وابسته به رای و نظر آنها ست و دولت در آنها در اقلیت است و حق وتو هم ندارد. امسال هم که کلا زیر میز رای و نظر عمومی زده و جمهوریت را به یک سیرک دلقک ها تقلیل داده است. در واقع دستگاه ولایت طوری رفتار می کند که یا دولت زائده بیت رهبری باشد یا سر به تن اش نباشد. و بنابرین به روشنی دولت را از صفحه سیاست و اختیار و مدیریت و قانون اساسی حذف می کند. روش ولایت یا سیطره یافتن بر دولت است یا تخریب آن و دست کم تضعیف آن تا نتواند در مقابل رهبری خودنمایی کند و قدرت و حکم در دست ولی فقیه بماند.

راهی که آقای خامنه ای می رود همان راهی است که شاه رفت و بتدریج جای دولت را گرفت و خود به جای وزیران و نخست وزیر کار می کرد و دستور می داد و آنها را به زائده ای از دربار و منویات اعلیحضرت تبدیل کرده بود که در عین استخفاف باید کار می کردند و همیشه هم توسری خور می بودند و هر جا هم کار خراب می شد ضروری بود که خود را سپربلای شاهنشاه کنند.

تا این مقدار را می شود فهمید. اما هدف خامنه ای فراتر از اینها ست. یا اینطور بگوییم که او برای تضمین قدرت مطلقه خود باید تصرفی در شیوه حکمرانی کشور بکند و چه بسا دست به تغییر قانون اساسی بزند تا راه را برای جانشین خود نیز هموار سازد. به این ترتیب، نیت خامنه ای در مقام ولی فقیه این خواهد بود که جمهوری را به امارت اسلامی تبدیل کند و عملا کرده است. قانون اساسی عملا تغییر کرده و آنچه در آن آمده هر جا که به دولت و ملت مربوط بوده کنار گذاشته شده تا هر چه در آن به رهبری و نهادهای زیر نظر او مربوط است متورم شود و جای باقی نهادها را پر کند. با این حساب، تقابل ولایت با دولت روی دیگر سکه تقابل آن با جمهوریت و ملت است. و باز به عبارت دیگر، در وضعیت ولایی حاکم، دولت بیشتر از ولایت در کنار ملت است چون به صورت طبیعی نمایندگی بیشتری از ملت دارد و این در آرای عمومی هر انتخاباتی منعکس است.

آقای خمینی در آغاز انقلاب راه دیگری جز انتخاب جمهوری در مقابل پادشاهی نداشت. اما این آرمان او نبود. آرمان خامنه ای هم نیست. اصولا آرمان هر کسی که خواهان قدرت مطلقه باشد این نیست که ملت فضول و فضولان ملت را در قدرت خود شریک کند. چه محمدشاه قاجار باشد چه علی خامنه ای ولی فقیه. این دیدگاه را از همه روشن تر مصباح یزدی تبیین کرده است اما نظر او امروزه در فقهای شورای نگهبان هم آشکارا دیده می شود. مدرسی یزدی همشهری او اخیرا گفته است کسی نمی تواند از ما درخواست کند دلایل رد صلاحیت اش را به او یا عموم اعلام کنیم. بیانی که مظهر قدرت غیرپاسخگو ست. کسان دیگری مثل صمصمام الدین قوامی در پردیسان قم بر اساس آرمانشهر امامت و امارت دارند دولت-شهر درست می کنند. دولتشهری که نمایندگان ولی فقیه در آن همان اختیارات ولی فقیه را دارند. محمدمهدی میرباقری هم از همین دسته آخوندهای قدرت‌ستا و درباری است که همین روزها گفته است رئیس جمهور کاره ای نیست و روسای جمهور تا امروز هم در کار استحاله کردن انقلاب بوده اند و رئیس جمهور مطلوب آن است که مقدمات ظهور را فراهم کند.

این آقایان اینطور چیزها در سر دارند که هیچیک در قانون اساسی نیامده است و هر چه می کنند در واقع خلاف پیمان ملی میان ملت با حکومت است. ولی مطلقه بودن قدرت به هیچ یک از این مسائل توجه ندارد. آنچه سلطان می پسندد قانون است. پیمانی وجود ندارد.

*

امروز عصر جلسه ای سه ساعته داشتیم با شماری از دوستان همدل و در این باره در کلاب‌هاوس همفکری کردیم. من در پایان این یادداشت دوگانه هایی را که دوستان در این انجمن مطرح کردند می آورم که خود بسیار گویا ست و توضیح دیگری نیاز ندارد. آنها تعارض و تقابل ولایت و دولت را چنین صورت بندی کردند:

 1. ایدئولوژی در مقابل سیاست ورزی
 2. گرایش به میدان در مقابل گرایش به دیپلماسی
 3. ترجیح سیاست خارجی از جمله دخالتهای منطقه ای در مقابل تلاش برای بهبود سیاست داخلی
 4. امامت باوری در مقابل ریاست جمهوری
 5. منافع امت در مقابل منافع ملت
 6. اقتصاد ولایی در مقابل اقتصاد ملی
 7. اقتصاد پنهان و قاچاق و پول کثیف در مقابل اقتصاد شفاف و قانونی
 8. هزینه سازی در مقابل درآمدزایی
 9. همه چیز مجاز است در مقابل نظارت سختگیرانه
 10. جنگ و انقلاب دایمی در مقابل دولت خدمتگزار و رفاهی
 11. قدرت حقیقی در مقابل دکور سیاسی و کتک خور صحنه
 12. راندن مردم به سمت حکومت و امارت اسلامی در مقابل مقاومت ایشان در برابر امارت سازی
 13. ولایت مطلقه در مقابل قدرت مشروطه
 14. طبقه جدید ولایی در مقابل طبقه متوسط شهری
 15. حکم در مقابل رای
 16. جناح های روسوفیل در مقابل جناح های ضدروسی
 17. حکومت اقلیت و ترسان از موقعیت متزلزل خود در مقابل رای اکثریت بی قدرت

نکته پایانی این است که آقای خامنه ای موفقیت خود را در پنهانکاری می داند یا دست کم تا این اواخر می دانسته است. امروز هم بسیار علاقه مند است با مهندسی ابهام اجازه ندهد نیات و منویات ولایت بر همه کس آشکار شود یا تقابل جاری و مزمن میان ولایت و دولت زیاده بر سر زبانها افتد. این رسیدن او را به اهدافش دشوارتر خواهد کرد. اما در مقابل ما باید بکوشیم این تقابل را بر آفتاب افکنیم تا ملت بداند چه گزینه ای واقعا به سود او ست یا نیست و در انتخابات روزهای آینده رای بدهد یا ندهد و اگر می دهد در جهت تقویت ولایت باشد یا دولت. مهم این است که این دوگانگی این تقابل همیشگی مطرح شود و در وجدان عمومی جا پیدا کند به واضح ترین صورت ممکن. باقی دیگر به رای ملت وابسته است.

title ۱۹۹۹ سال آخر قرن -۱۴

سه شنبه ۲ مارس
خواندن خاطرات علی امینی از مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد را به صفحات آخر رسانده ام. بیشتر با استفاده از توفیق اجباری وقتی که باید در مترو و در طول مسیر خانه به اداره و بالعکس بگذرانم. امینی بریده بریده حرف می زند و متن بازنوشت حرفهای او رویهمرفته بد و ناهموار تنظیم شده. علاوه بر آن اصلا آدم خوش صحبتی نیست. روراست هم نیست. خیلی دیپلماتیک حرف می زند. معلوم است که همه چیز را نمی گوید. ولی فراموش نمی کند که هر جا از او تحسینی شده آن را بازگو کند. مصاحبه کننده هم بیشتر حکم ضبط کننده حرفهای او را دارد تا یک طرف گفتگوی فعال و پر سوال و چالش. با اینهمه، خاطرات است و خواندنی و از صراحت لهجه امینی اینجا و آنجا خالی نیست. ابایی ندارد که بگوید کسانی او را ترسو خوانده اند. دفاعی هم نمی کند. و گرچه راه مصدق را قبول دارد در باره خود مصدق نظرهای تندی دارد. ولی از همه جالب تر رابطه او با شاه است و آنچه از خصوصیات او نقل می کند.

در آینه خاطرات او می توان دوره ای را بازیافت که پایه آن را باید دوره از خودبیگانگی رجال سیاسی یا حتی خودباختگی آنها نامید. روح دوره قاجار از نظر پذیرفتن نظر و سلطه بیگانه در رفتار رجال دیده می شود. امینی خود می گوید که کوتاه آمدن رجال ایران در برابر نظرات بیگانگان آنها را گستاخ تر کرد. چندبار از قول شاه سخنی نقل می کند به این مضمون که “اگر خارجی ها نخواهند کنار می روم”!

امینی می گوید که سعی کرده است در دوره نخست وزیری کوتاه خود شاه را در قالب قانون اساسی نگه دارد و اجازه ندهد او “حکومت” کند ولی روند امور به طرفی رفته است که شاه فراتر از قانون اساسی حرکت کند و با تشویق اطرافیان به حکومت استبدادی فردی گرایش یابد. از خلال خاطرات امینی بخوبی می توان دید که چرا بخصوص در پانزده سال آخر سلطنت، در قبال حکم و نظر شاه نه نخست وزیر کاره ای بود نه هیات دولت و نه مجلس. همه چیز تشریفاتی بود و سخن شاه قانون تلقی می شد.

او در صفحات پایانی خاطرات خود نتیجه گیری می کند که ایرانی معتقد است “تا من هستم، من؛ بعدش هم به من چه” چرا که “دنیا پس از مرگ ما چه دریا چه سراب”. از گدا تا شاه: “به شاه گفتم آقا آخر بعد از شما اولاد شما مملکت شما دیگران. نظرش این بود که تا من هستم هستم بعد هر چه می خواهد بشود بشود.” (ص ۱۹۸)

و عجیب است. این روحیه از کجا آمد؟ قطعا این روحیه سرچشمه در حضیض حیات ملت دارد. این تفکر منحطی است که دنیا از ما شروع می شود و به ما ختم می شود. در تفکر سالم ایرانی و در حکم قدیم ایران چنین نبود. پیوستگی حیات معنی داشت. امینی بدرستی می گوید که ما فراموش کرده ایم که پدران ما می گفتند: “دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم و دیگران بخورند.”

و آنچه پارادوکس ماجرا ست این است که همه آن شکوه شاهی و شاهنشاهی چیزی در اندرون نداشت. کتاب امینی تصویر بی شکوهی از روابط و تصمیمات سیاسی ارائه می کند که در کنار آن شکوه ظاهری و طنطنه پادشاهی تکان دهنده است.

شنبه ۶ مارس
صبح با هوای آفتابی و تکه ابرهای روشن به فکر می افتم که برای عکاسی از درختهای شکوفه کرده در آستانه بهار بیرون بروم و احتمالا سری هم به گورستان تاریخی “های-گیت” بزنم که تا بارنت و خانه ما با مترو یک ربع راه است. مجسمه های زیبای این گورستان نیمه متروک موضوعات خوبی برای عکاسی است و باغ پردرخت آن تداعی کننده صحنه هایی از فیلم آرزوهای بزرگ ساخته دیوید لین. ولی هوای دمدمی مزاج و ناپایدار لندن ساعتی بعد تغییر می کند. آسمان از ابر پوشیده می شود و گرمایک بهاری به سرمای مزمن جای می سپارد. از فکر عکاسی در هوای سرد و بدون آفتاب منصرف می شوم.

میل بیرون رفتن را با تماشای کانال ماهواره ای دیسکاوری جواب می دهم. دیسکاوری چند کانال دارد که یکی کلا به سفر و ماجراهای سفر می پردازد. به تماشای فیلمی در باره چین مشغول می شوم که روایتگر آن دختری آمریکایی است که در چهار استان جنوبی چین سفر می کند. در همان حال که از صحنه های بدیع طبیعت و زندگی مردم چین لذت می برم فکر می کنم که ما در ایران چقدر کم سفر می کنیم یا دقیق تر چقدر کم جهانگردی می کنیم. میل کشف جهان در ما چندان قوی نیست.

می دانم که ممکن است گروهی استدلال کنند که این میل کشف دنباله روحیه استعماری و جهانخواری غربی است. اما به نظرم مساله فراتر از اینها ست. غربی ها می توان گفت عاشق سفرند. تحرک بسیار زیادی دارند. کنجکاو شناختن ناشناخته ها و نادیده هایند. نمی خواهم بگویم همه آنها که به سفر می روند اهل تامل و تحقیق و عبرت آموزی اند ولی این روحیه عمومی در غربی ها آشکار است که تمایل غریبی به درآمیختن با دیگران – دیگر سرزمین ها و دیگر فرهنگها – دارند و این و کم و زیاد به آنها چیز می آموزد. ضمن اینکه نخبگان و موثران در جامعه غربی از گوشه و کنار دنیا چیزهای بسیار می آموزند و آن را در جامعه خود بازتولید می کنند – هنر و مد و سینما شاخص این آموختن از جهان است ولی منحصر به آن نیست.

در هر کتابفروشی در کنار قفسه های رمان و انواع آن – پلیسی و جنایی و حادثه ای و علمی تخیلی و عشقی و اروتیک و غیر آنها – همیشه می توانید قفسه و قفسه هایی در باره “سفر” پیدا کنید. در این قسمت از راهنما و نقشه تا خاطرات سفر و آلبوم های عکس مناطق مختلف دنیا و هر چه به سفر مربوط شود پیدا خواهید کرد. اگر نگویم تمام باید گفت اغلب این آثار هم دقیق و پر از جزئیات بدردبخور و روزآمد است. اخیرا مجموعه ای از آثار ناشری را به نام رد پا (Footprint) دیدم که در باره کشورهای بسیاری راهنما چاپ کرده است. می توانم بگویم که هر مجموعه در قطعی مطلوب و حجمی قابل توجه و در عین حال نه چندان کت و کلفت و به هر حال بخوبی قابل حمل برای مسافر منتشر می شود و دایره المعارفی کاربردی است در باره آن کشور. از انواع و اقسام اطلاعات مهم و دانستنی های تاریخی و جغرافیایی و باستانشناختی تا دقایق قوانین مربوط به مسافران در مرزهای آن کشور و تفصیل مکانهای دیدنی و سفرهای داخلی و انواع شیوه های اقامت از بسیار گرانقیمت تا کاملا دانشجویی و هر گونه اطلاعی که به درد مسافر و جهانگرد بخورد در این راهنماها آمده است و البته افرادی آنها را نوشته اند که خود گام به گام تجربه سفر به آن کشور را پشت سر دارند اما راهنماها صرفا انعکاس تجربه های شخصی آنها نیست بلکه متکی به پژوهش و جمع آوری هزاران اطلاعات جزئی و دقیق است و حاصل آن نه تنها دستگیر جهانگرد در هنگام سفر است که پس از سفر هم مرجعی است که می تواند مدتها آن را در کتابخانه اش داشته باشد و به آن مراجعه کند.

آیا واقعا مسافران و جهانگردان از اطلاعات عمیق تر و نه صرفا روزمره این نوع کتابها استفاده می کنند؟ کمتر دیده ام که جهانگردان در این دیار صرفا به “تماشا” بپردازند. اغلب آنها در باره مکانهایی که به تماشای آن می روند مطالعه کرده اند یا در محل با مراجعه به چنین راهنماهایی کسب اطلاع می کنند. می کوشند از تاریخ و پیشینه مکانهایی که می بینند باخبر شوند. تماشای صرف برای آنها بی معنی است.

title انتخابات ۱۴۰۰؛ مغناطیس سرگیجه‌آور یک سیاهچاله

انتخابات ۱۴۰۰ به نماد کاملی از سیاست ولایی تبدیل شده است. آمیزه ای از ابهام و آشفتگی و تناقض و تقلید و تحمیل. برای همین است که به چشم همه ناظران عجیب و غریب می آید. مهندسان ولایی این بار طرحی ریخته اند که هم مبهوت می کند هم گیج می کند. کسی نمی داند راه ورود کدام است و وارد شدی خروجی کجا ست.

رفتار صداسیما که پایگاه عمومی تبلیغات نامزدها ست بسیار خودمدارانه و استصوابی است. الناس علی دین ملوکهم. و دین فعلا به نرخ استصواب تعیین می شود و صداسیما مرکز نرخ گذاری است. نماینده مهرعلیزاده را به سازمان راه نمی دهند. مستند همتی را پخش نمی کنند. انگار نه انگار که اینها بازی اند! حتی محسن رضایی هم به همین بازی پیوسته. از روی صدق و صفا یا تقلید و ریا! وکلای ولایت با خود می گویند چرا این نامزدها نمی فهمند که فقط یک نامزد واقعی وجود دارد و اینها نخودی هستند؟ بنابرین حالا که نمی فهمند ما در برخوردمان به اینها حالی می کنیم که اینقدر خودشان را تحویل نگیرند! این بی اعتنایی را در انتخابات های پیشین دیده ایم. خاصه در عصر نامیمون احمدی نژاد. در ۸۸. در برخورد با ستادهای موسوی.

فضای ابهام نامعمولی بر انتخابات سایه افکنده است. بخشی از آن ناشی از شوک استصواب است که معادلات سیاسی را به هم ریخته است. شوک یکی از ابزارهای اصلی ولایت بر صغار است. و در ایران بخوبی از آن بهره می برند. در مدیریت و سیاست و اقتصاد. در برخورد با فرهنگ و هنر و سینما و سریال. ولایت هر از گاهی به شما شوک می دهد تا بدانید که مهار همه چیز دست کیست. و اگر طاعتی نمی دانند باری از گناه کبیره و صغیره بازنمانند.

بخشی از این فضای نامعمول به خاطر بی اعتمادی رای دهندگان است که در این نامزدها کسی را نمی یابند که نماینده آنها باشد و حرف آنها را بزند. حرفهایی هم که می شنوند آنقدر وعده های نخ نما و بیهوده و بی مزه ای است که کسی را جلب نمی کند. تازه اگر هم کسی این وعده ها را جدی بگیرد از خود خواهد پرسید خب حالا وقتی رئیس جمهور «بازوی اجرایی» ولایت است این حرفها و وعده ها چه معنایی دارد؟ کی می تواند اجرا کند؟ از نظر نخبگان هم که این توزیع پول بین مردم و تمرکز نامزدها بر آن به معنای پشت کردن به دلایل فقر عمومی است. پوشاندن سوءمدیریت است. نادیده ماندن ارتقای آزاد اجتماعی و برآمدن شایستگان است. سرپوشی بر چاههایی است که در این چهل ساله در جامعه کنده شده است و دیر و زود بسیاری را در خود خواهد کشید.

حوزه انتخاب ها آنقدر اندک و محدود شده است که افراد خود را در مغازه ای می بینند که کوپن خریدش را دارند اما جنسی که به کارشان بیاید یا کیفیت داشته باشد پیدا نمی کنند. مثل یک فروشگاه روسی است در عهد شوروی که در آن به جای همه چیزهایی که می خواهی فقط نان سیاه هست و شکر زرد و بخشی نازل از خرده ریزهایی که به کاری نمی آید و خاک خورده پشت ویترین مانده است.

با همه این احوالات باز هم معلوم نیست که واقعا نظام قصدش از به صحنه آوردن رئیسی چیست. آیا می خواهد او برنده شود؟ ظاهرا این طور است. اما یک عده معتقدند نامزد واقعی نظام چه بسا جلیلی باشد. رئیسی صحنه را برای او آماده می کند. کاری ندارم که این می شود حکایت کوری که عصاکش کور دگر شود؛ اما واقعا اینطوری است؟ یا ممکن است نامزد واقعی نظام کسی دیگر باشد؟

اوضاع تا روز آخر هم روشن نخواهد شد از قراری که پیدا ست. نظام توانسته بیشترین توانایی خود را در ایجاد آشوب ذهنی مردم و ناظران نمایش دهد -شاید هم مانوری است برای بعد از خامنه ای! اما هر چه هست نشانی از هوشمندی ندارد. بیشتر شبیه یک مکر طراحی شده است. یک جنس نامرغوب که جای بهترین جنس ارائه می شود.

نظام ولایی دارد نشان می دهد که در عملیات روانی دیگر به استادی رسیده است. طوری بازی می کند که عاقبت اش هم روشن باشد و هم ناروشن! و حتی اگر کسی از صندوق درآید که رئیسی نباشد باز هم همه آن را به حساب حسابگری ولایی بگذارند.

عاملیت مردم قفل شده است. مردم سرگردان مانده اند. به این بازی عادت ندارند. ۴۰ سال است این ولایت هر ترفندی زده ملت دفع اش کرده و دست اش را خوانده است. اما این بار نمی داند بازی چیست. خیلی ها مثل من نمی خواهند رئیسی روی کار بیاید. آیا نظام روی این نمی خواهندِ ملت حساب کرده و رئیسی را آورده تا او را خنثی کند؟ به عقل جور در نمی آید. و گرنه کسی به او تولیت آستان قدس نمی داد یا ریاست قوه قضا را در اختیار او نمی گذاشت -هر دو جامه ای که برایش بزرگ است.

بله به عقل جور در نمی آید. حذف لاریجانی هم به عقل جور در نمی آمد. اما این ولایت نشان داده که همه صحنه ها برایش صحنه جنگ است و در جنگ اصل بر مکر و فریب است. در جنگ آن هم جنگ نابرابر و نامتقارن که دیگر ذات این نظام اقلیت شده است باید همه راههای پیروزی حریف را با ایجاد ابهام عمدی بست. باید او را سرگردان کرد. باید او را به انفعال کشاند. مهندسی ابهام راه نجات ولایت است از هر نوع شفافیت. هر راهی را هم بگویی می رود و به هر شکلی این بت عیار در می آید تا اصل مساله را پنهان کند.

تمام اشارات و تنبیهات رژیم و اذناب اش همین را می گوید و هر یک پاره ای از یک پازل را تکمیل می کند. پشت این ابهام اما هر چه هست تازه نیست. بوی کهنگی گرفته است. جنسی است که روی دست فروشندگان باد کرده است. ناچار باید بزک اش کرد. مثل عروسی زشت که باید پشت صد نقاب و حجاب و ناز و ادا پنهانش کرد تا بازار را رونق دهند اما وقتی از رویش نقاب را برداشتند از ترس و بهت پس می افتی. در این عروس ازریخت افتاده هیچ چیز تازه ای نیست. به اندازه عمر خامنه ای و جنتی عتیقه است. خاک گرفته است. بی هنر است. سرتاپا تقلید است و بیهودگی تکرار. از بی رقیبی سرخوش است. همه عروسان دیگر را سر بریده است یا تارانده است. عروسی انتخابات خونین است. زندگی نه مردگی آغاز می شود. انتخابی در کار نیست. کودتایی خزنده و نرم در کار است. ولایت هر درسی که از مخالفان اش آموخته نهایتا خود به کار بسته است. خود اپوزیسیون خود شده است. ویرانگر خود. برانداز خویشتن. شکارچی خود. دام خود. دامچاله خود. این یک سیاهچاله است. سوریه ولایی است. ونزوئلای اسلامی است. شوروی اسلامیستی است. همه چیز هست و هیچ چیز نیست. درست مثل نامزد اصلی این انتخابات. یک هیچ مدان همه کاره. نماینده تام و تمام طبیبان مدعی.

این جماعت چیزی را پشت این ابهام غریب پشت این تهیدستی و عملیات فریب پنهان می کنند که بزودی آشکار خواهد شد.

title این کارخانه‌ای است که تحقیر می‌کند

چه بود رمز آن وزیرکشی ها؟ چه بود راز آن پسرکشی ها برادرکشی ها؟ چرا محبوب امروز سلطان مغضوب فردای او ست؟ این چه رازی است؟ چه رمزی است؟ چه ربطی دارد به قدرت؟ چه ربطی دارد به سلطنت مادام العمر؟ چرا سلطان چنین بدخیال است؟ چرا مرد شایسته راه به دربار سلطانی ندارد و اگر راه یافت سرانجامی جز نزول و نکول ندارد؟

از برمکیان بزرگتر؟ از امیرکبیر عزیزتر و صمیمی تر و شایسته تر؟ حتی هویدا هم با همه چاکرمنشی ها عاقبت به زندان شاه افتاد به پادافره چه چیزی؟ به شما می گویم: خواسته بود حزب ایران نوین اش را به مدل آمریکایی آن پیوند بزند. چه کارها چه اداها -این بازی ها چیست که یک نخست وزیر شاهنشاه انجام می دهد؟ باورش شده بود که شاه دنبال نظام دوحزبی سبک آمریکایی است.

تاریخ لعنت خورده سلطانی در عهد ولایی هم ادامه دارد. این مرد کینه ای دارد عمیق. کینه جویی است نابکار. با دوست پنجاه ساله اش ببین چه کرد. مگر چه کرده بود هاشمی؟ مگر تاجبخش همین ولایت نبود؟ با محمد خاتمی چه کرد. از این آدم شریف تر و سالم تر و خیرخواه تر و متدین تر در تمام آن دستگاه نیامده است. اصلا جمهوری اسلامی را نجات داد. همین وضع امروز در انتخابات ۱۴۰۰ بود و بدتر. آبرو خرید برای ولایت. ببین چه بلایی سر این سید آورده است. چیزی نزدیک به حصر. اما حصر مهم نیست. بی آبروت می کند. قلم های فاسد و مسموم را به جانت می اندازد. برایت دروغ می سازد. پرونده درست می کند. اجازه سفر نمی دهد. اجازه سخن نمی دهد. تصویرت را منع می کند. چرا؟

احمدی نژاد را با سلام و صلوات آوردند که نظرکرده رهبر است و عزیز دل است و حاکمیت را یگانه می بیند و بعد در آن انتخابات رسوا به هزار ضرب و زور او را نگه داشتند تا چه کنند؟ امروز سکه یک پول است. بی اعتبار. بی حرمت. تازه این آدمی بود که حرمت اش هر چه بود و نبود از سلطان و ولی اعظم بود.

بعد نوبت رسید به روحانی که به فرمان آمده بود تا بدود حل مسائل کند و برجام بیاورد. حجم تبلیغات زهرآگین بر ضد او باورنکردنی است. بعدتر نوبت رسید به ظریف که جز خدمت به این دستگاه سلطانی نکرده است و مدام دویده چهارگوشه جهان تا ویرانکاری های آن عزیز دل نظرکرده سلطان را رفع و رفو کند. چرا ظریف را خوار می دارند؟ آن ننگین نامه وطن امروز را بس برای شاهد ما.

چه خبر است در این دستگاه ولایت؟ چه خبر است در دل کینه جوی این مرد؟ چه آسان کینه می کند. چه سخت رها می کند. نمونه اعلایش حصر موسوی که خردمندترین این قوم بود. نمونه رسوایش حصر و زجر آیات منتظری و صانعی که از بزرگان بلامنازع این مملکت بودند.

این مرد فرعون است. دل اش فرعونی است. روش اش استخفاف است. هیچ کس را بر نمی کشد مگر او را به زیر می افکند. و حریصان قدرت چه خوش حیالانه به دامگه او وارد می شوند. به هوای دانه ای و لاشه ای بازمانده از دهان سلطان. اما خود بدل به لاشه می شوند. و بعد آنها را تف می کند. تفاله می کند.

بدترین نظام سیاسی در روزگار ما ریاست مادام العمر است. سلطنتی است در قالب ولایت و هدایت خلق. اما دستگاه آدمخواری است. ماشین پارانویا ست. بازتولید شاه است که دیگر به هیچ کس اعتماد نداشت. همه را می مالاند و به فحش و ناسزا می راند. تا تنها شد و به سرطان دچار آمد و مرد.

حالا نوبت رئیسی و شرکا ست. یا هر ابله دیگری که برکشیده ولایت باشد. به قول خودش اسم مهم نیست. هر که آمد خدمت کرد دو روز دیگر با سر زمین خواهد خورد. از بس که بی تدبیر اند و مترسک وار. آدم سلطان اند و رعیت اویند. به زمین نخورند هم زمین شان خواهد زد. این محتوم است. این کارخانه کاری جز این ندارد. قربانی می طلبد.

احمق مردا که دل به جهان ولایی و شاهی بندد که نعمتی بدهد و به رسوایی بازستاند.

پس نوشت: من به درشت ترین نمونه ها اشاره کردم و در سطح ریاست جمهور عمدتا. اما باید به لاریجانی و حسن خمینی هم اشاره می شد. حذف لاریجانی همه را بهت زده کرد. حسن خمینی هم که مدتها ست موضوع تمسخر انقلابیون ولایی است. امروز هم دیدم مهدی طائب حسابی به تن او کیسه کشیده است قربه الی الولایه! این داستان ولایت خامنه ای است. او عمیقا به حکومت پرولتاریا اعتقاد دارد چنانکه در دوره احمدی نژاد دیدیم و این علاقه ممکن است با چند استراتژی کلان ولایی هم گره خورده باشد مثل نزدیکی به روسیه و چین و کره شمالی. خلاصه خامنه ای هر چه دارد و ندارد در این کار سودا کرده و می کند. اگر امروز بموقع متوجه نشویم و پیشگیری نکنیم بزودی بر سرمان آوار خواهد شد و دیر خواهد بود.

title بازگشت به دهه ۶۰ محال است

وضعیت ایران بعد از اعلام نظر شورای نگهبان ولایت درباره نامزدهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ سوریه ای شده است. مدتها بود که می گفتند مراقب باشید ایران سوریه نشود. اما شده است! منتها نه به آن صورت که هشداردهندگان می گفتند. بلکه در نظام انتخاباتی اش. از اتفاق انتخابات ریاست جمهوری سوریه هم نزدیک است یعنی همین فردا پس فردا ست. سرداران و روحانیان هم از سوریه آموخته اند که هیچ نیازی نیست به پنهانکاری و دودوزه بازی و میدان دادن به رقبا. همه را حذف کنید و همان که باید رای بگیرد بماند و بس. تصور اهل ولایت این است که ایران امروز شبیه سوریه است؛ سوریه با جنگ نابود شده و آماده تسلط همه جانبه دولت است، ایران هم با تحریم بسیار ضعیف شده و دیگر جانی برای مردم باقی نمانده که مقاومت کنند پس براحتی می توان سوارشان شد.

اما ایران سوریه نیست. نشانه واضح اش اینکه حتی از درون همان شورای نگهبان هم صدای مخالفت برخاسته است. در اقدامی نادر از صادق لاریجانی که به محافظه کاری مشهور است می بینیم که رسما و علنا اعتراض می کند و از فشارهای امنیتی و جعل و پرونده سازی برای رد نامزدها می گوید.

بعد هم نگاهی بکنید به این لیست شورای نگهبان. این نامزدها کی هستند؟ آیا هیچ کدام نماینده جامعه امروز ایران هستند یا می توانند باشند؟ این زاکانی کیست؟ جلیلی چه هنری کرده؟ آن رضایی چه توفیقی در کارهای نظامی و مدیریتی اش داشته؟ رئیسی به جز کارنامه سیاه کشتار چه در چنته دارد؟ مهرعلیزاده کیست؟ همتی جز خیانت به قدرت خرید مردم چه کرده؟ آن یکی قاضی زاده از کجا پیدا شده؟ نوآمده ای که هیچ سابقه ای ندارد چه می داند ریاست بر جمهور یعنی چه؟

واقعیت این است که نظام از یک طرف احزاب را نمی خواهد و سرکوب می کند و تعطیل و توقیف می کند از طرف دیگر خودش کار احزاب را به طور خودسر بر عهده می گیرد و نامزد تعیین می کند. یعنی هم خر را می خواهد و هم خرما!

فضای یاس و خشم حاکم است. این خشم مردمی است که دیگر رعیت نیستند که تسلیم رای بزرگان باشند. شهروند هستند و خود را صاحب رای می بینند اما به سینه آنها زده می شود چرا که کسی رای آنها را نمی خواهد. و این عصبانی کننده است. و این عصبانیت جایی سر باز خواهد کرد و بروز می کند که کسی فکرش را نکرده است.

شهروندان ایران می خواهند در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند. نمی خواهند برانداز باشند یا جنگ مسلحانه کنند نمی خواهند انقلاب کنند اما امروز خود را از هر زمانی به براندازان نزدیکتر می بینند. این یک پاس بلند است به اردوی براندازی از طرف جنتی و شرکا.

افراطی شدن شورای نگهبان باعث می شود همه سویه ها به افراط روی آورند و حداکثرطلب شوند. حداقل کردن میدان مشارکت ناچار مردم را به تجدیدنظر دعوت می کند. وقتی سازش و یکدگرفهمی بی نتیجه می ماند ناچار به سمت رویارویی می رویم. و امروز رویارویی نه فقط میان شهروندان و اصحاب ولایت بلکه در میان نخبگان سیاسی حاکم هم علنی شده است. نظام بی تدبیر بدترین تصمیم خود را گرفته است. راه اصلاح را قطع کرده و تجربه دهه های ۷۰ تا ۹۰ را به زباله دان انداخته و یکسره به دهه میمون ۶۰ برگشته است که هر چه می خواست می کرد و کسی جلودارش نبود. اما این میانه ایران عوض شده است.

یاد آن مثل می افتم که دایناسورها قوی بودند اما نمی فهمیدند که محیط زیست دارد عوض می شود. و این یعنی پایان عصر آنها.

تصمیم شورای نگهبان باعث شفاف شدن نهایی عرصه سیاست در ایران است. تا قبل از اصلاحات صحنه سیاسی عمدا غیرشفاف نگه داشته می شد. خامنه ای ادعای وحدت کلمه داشت و نمی خواست اعتراف کند که در داخله حاکمیت نظرها یکسان نیست و جناح بندی وجود دارد. انتخاب خاتمی او را و همه را بیدار کرد. دریافتیم که در نظام یک رگه نیرومند تجدیدنظرطلب وجود دارد. ولی دیدیم که هسته سخت قدرت به کمک نیروی نظامی و امنیتی اش با دولت چه کرد و با روشنفکران چه کرد. اما وقتی دولت خاتمی خودسرهای اطلاعاتی را لو داد خامنه ای دریافت که باید اطلاعات تازه ای تاسیس کرد و راهی را پیش گرفت که به امروز رسیده است: استقرار ولایت به ای نحو کان فارغ از هر نوع ادای دموکراسی.

اما اصحاب ولایت زور آخر را می زنند. آنها دایناسورهای دنیای ما هستند. دنیای ما در ایران و در جهان عوض شده است. دیگر نه جنگ سردی هست که به وجود آنها نیاز باشد نه رعایای ۳۶ میلیونی و عاشق امام و نه حتی قدرت مذهب و اتوریته مرجعیت های مذهبی همان است که بود. زنان امروز همان زنان نیستند. جوانان سرکش اند. هنرمندان و اصحاب رسانه دیگر شده اند و فناوری های جدید هرنوع مطلقه گرایی را ناممکن کرده است. این مردمِ شهروند-شده دو تجربه بزرگ اصلاحات و جنبش سبز داشته اند. محال است بتوانید این تجربه ها را بزدائید و جخ برگردید به دهه نامیمون ۶۰. ما برای رسیدن به شهروندی رنج ها برده ایم. آسوده نمی توانید بود.

مساله حقیقی ما همین جا ست. صد سال بیشتر است مساله ما همین است: خواست ملت برای محدود ساختن سلطان و ولایت. مساله ما رویارویی دیگری میان مطلقه گرایان و مشروطه طلبان است.

این نظام قابل اصلاح است؟ طبعا نه! دیگر نه! این نظام همه امکانهای اصلاح را از بین برده و فرصت های بازنگری و بازگشت به رای مردم را سوخته است. اما به خاطر این دوگانگی در چالش سیاسی وقتی می گوییم «نظام» به همه ساختار سیاسی نظر نداریم. بلکه صرفا رهبر و سلطان را مقصود می گیریم. دستگاه رهبری مثل دستگاه شاهی دیگر اصلاح پذیر نیست. حتی به اندازه دستگاه شاهی هم انعطاف ندارد که بگوید صدای انقلاب شما را شنیدیم. این نظام ولایی نظام کرها و کورها ست. از ۸۸ به این سو این را نشان داده و قدم به قدم ثابت کرده است که بازگشتی در کارش نیست. و اینکه راهی را می رود که سوریه طی می کند. جمهوری علیوف می رود. دربار پادشاهی عربستان می رود. خیلی دوست دارد راه ترکمنستان را می رفت ولی دیگر برای ترکمنستان شدن خیلی دیر است.

امید نظام به مردم است. «مردم» هم اینجا دوگانه و دودسته است. مردمی که ولایت پذیرند هنوز و مردمی که دیگر ولایت و اتوریته شاه و ولی فقیه را نمی خواهند و خود صاحب رای اند. نظام هنوز مردم ولایت پذیر خود را دارد. بخشی دیگر را هم با پول و یارانه و وعده با خود همراه می کند. اما مشکل نظام مردم است! مردمی که می توانند رویاروی او بایستند. مشروطه بخواهند و تن به ولایت مطلقه ندهند.

چه باید کرد؟ باید از نظام صغارت فاصله گرفت. هر جا که هستیم. در هر رسانه ای در هر انجمنی در هر مدرسه ای و هر گروه و دسته ای باید شهروندیگری را اساس قرار دهیم. تا مردمی ولایت پذیر هستیم شهروند نمی شویم. و تا شهروندی منفعل هستیم تماشاگر می مانیم و خطری برای ولایت نداریم. اکثریت خاموش.

در صحنه عمل سیاسی باید اندیشه و عمل کسانی چون مصطفی تاجزاده و همفکرانش را معیار قرار داد. او امروز صریح اللهجه ترین نماینده شهروندان است در مقابل سلطان جائر. و بر سلسله جلیله ای تکیه دارد که از آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان تا آیت الله منتظری و محمد خاتمی و ابوالفضل قدیانی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی و امثال ایشان را در بر می گیرد.

هر خانه ای باید یک ستاد شهروندی باشد. هر انجمنی کانونی گروهی واقعی یا مجازی باید چنین باشد. راههای تمرکزگرا و اتوریته خواه به جایی نمی رسد. هیچ راه رعیت پرور و مرید پرور به نتیجه نمی رسد. تقویت جامعه باید کرد یعنی تقویت شهروندان و شهروندیگری. به مردمی ترین شیوه. به غیرحزبی ترین شیوه! نباید در آرزوی حزب واحد مشروطه ماند. این حزب را باید در خانه ها گستراند. در قلوب و عقول جای داد.

باید سراغ اجماع سازی میان شهروندان رفت. در این کار تجربه زیادی نداریم. چون نظام های اجماع سازی در میان ما عمدتا مبتنی بر روابط ارباب-رعیتی بوده است. مبتنی بر رابطه مرید-مرادی و مرجع-مقلدی و کدخدا-دهاتی بوده است. اصولگرایان ولایی از این بابت پیش اند چون برای اجماع سازی نیازمند جلب قلوب و عقول نیستند. یک فتوا کافی است یا یک دعوت فلان مرجع و بزرگ و بازاری و مداح و چه و چه کفایت می کند. فرهنگ ایشان تبعی است. تسلیم است. ولایت طلب است. اجماع شهروندان دشوار است. نیازمند اقناع است. نیازمند خرد مشترک و حس مشترک است. و اهل ولایت بخوبی آموخته اند که راههای تماس و مشورت و همدلی و اجماع سازی میان غیرخودی ها را سد کنند.

غیبت مهاجران هم در این میان به تقویت جامعه مدنی در ایران آسیب رسانده است. این درست است. میلیونها ایرانی دور از وطن و صحنه اجماع سازی و اقدام و عمل زندگی می کنند. اما یک امتیاز هم دارند که از آن محدودیت های ولایت آزادند. بنابرین می توانند آزادانه و مسئولانه دخالت کنند و به اجماع سازی کمک رسانند.

آینده از آن مشروطه خواهان است. در این تردیدی نیست. دایناسورها رفتنی اند. مردمی می مانند و اراده خود را اعمال می کنند که شهروند شده اند.

title ۱۹۹۹ سال آخر قرن -۱۳

پنجشنبه ۲۲ بهمن / ۱۱ فوریه
در بوش هاوس نشستی در باره انقلاب ایران بر پا ست. انقلاب ایران ۲۰ ساله شده است. راجر هاردی صحبت می کند. به نظر می آید سخت مسحور اندیشه ها و اقدامات خاتمی است. انقلابی در انقلاب می دید دوره خاتمی را. خاتمی را چهره خندان انقلاب می دانست. به نظرش صحبت از حقوق و جامعه مدنی اسلامی نگاه جوانان مسلمان را از سراسر دنیا به خاتمی جلب می کند. دو رویداد شگفت انقلاب ایران را خود انقلاب و بعد ظهور خاتمی می شناخت. برایم جالب بود که در بین سخنرانان (باقر معین، واهه پطروسیان، حسین باقرزاده و دیگران) حرفهای راجر هاردی کمتر سیاسی و بیشتر آرمانی-انقلابی است.

در باره عربستان هم حرف جالبی می زد. می گفت عربستان سلطنتی اسلامی است که با اپوزیسیون اسلامگرا روبرو ست!

فکر می کنم: در آستانه هزاره بعدی ایرانیان در حال به پایان بردن و پشت سر گذاشتن دو عصر مهم سیاسی در تاریخ خود هستند: عصر ایدئولوژی و عصر شاهنشاهی. اولی نقشی قاطع در تاریخ معاصر ایران بازی کرده و دومی نقش مهمی در تمامی تاریخ ایران داشته و انحطاط آن در عصر قاجاری رقم خورده و از نظر سیاسی با انقلاب به پایان رسیده است. بیست سال پس از انقلاب می شود دید که رابطه دولت-مردم هم از وضع ایدئولوژیک بیرون رفته و از ایدئولوژی گریخته است. از شاه هم گریخته. تفکر شاهی و تفکر استبدادی به هم گره خورده بوده و هوشیاری به آن در دوره معاصر خارخار ذهنی مهمی بوده است. این نظام با نظام ارباب و رعیتی هم گره خوردگی داشته. این هم در حال زوال است. پایان عصر ایدئولوژی پایان عصر دگماتیسم است. به این هم نیاز داریم تا خانه تکانی عصر مدرن مان تکمیل شود. بدون شاه و بدون ارباب و بدون دگم بی تردید مدرن تر خواهیم بود. شاید هم پست مدرن!

در عین حال نمی شود چشم بر وضعیت ناپایدار مدرن ما بست. وضعیت ما در صحنه جامعه و سیاست هنوز ناپایدار است. نامنظم است. آشفته است. یا شاید بهتر است بگویم سازشی را که نیاز دارد میان نظم و بی نظمی برقرار نکرده است. گاهی به نظم گراییده گاهی از نظم گریخته. تمدن اروپایی حاصل نظام یافتگی نظم و بی نظمی است. بازی و جدیت. سامان و سازمان و آشفتگی. کنفورمیسم و ساختارشکنی. اداره و کاباره!

یکی از نشانه های بی نظمی فراگیر فراری دادن تحصیلکردگان است. کسی که خوب تحصیل کرده است فضای داخلی را مناسب عرضه شایستگی های خود نمی داند. به فرنگ فکر می کند به فرنگ مهاجرت می کند یا می گریزد. اما در اینجا هم با این حقیقت روبرو می شود که آنچه آنجا به کار می آمد اینجا به کار نمی آید. از نو باید شروع کند. و این آسان نیست.

در آخر قرن بیستم هنوز ما مثل اول قرن، مردم را مهاجر و آواره می کنیم. اما مهاجران مشروطه بیست سال طول نکشید که برگشتند. مهاجران امروز چه زمانی بخت بازگشت پیدا می کنند؟

جمعه ۱۲ فوریه
کلینتون تبرئه می شود. مراسم سنا مستقیم از سی.ان.ان پخش می شود. رای ها معلوم است که کی به چی رای داده. بیرون هم که می آیند همه از هنری هاید تا نمایندگان موافق و مخالف برکناری آماده اند اظهارنظر کنند. هیچ چیز پنهانی وجود ندارد. مواضع کاملا شفاف است و پیدا ست که هر کسی چرا و چه عقیده ای در باره رئیس جمهوری دارد. این صراحت و آشکاری را در فرهنگ آمریکایی می ستایم.

شب بی.بی.سی در کانال یک می گوید پیروز نهایی قانون اساسی بود. در برابر قانون همه خاضع اند. برتر از آن قراردادی وجود ندارد. برای زندگی اجتماعی برای زندگی سیاسی.

سه شنبه ۱۵ فوریه
یادداشتهای روزانه ام انگار دارد به یادداشتهای هفتگی تبدیل می شود! بیشتر یادداشت برداشته ام و موضوعات را فهرست کرده ام تا بنشینم و بنویسم. یادداشت نوشتن علاوه بر آنکه “موقوف هدایت باشد” موقوف به خواندن و مراجعه و اطلاع درست به دست آوردن هم هست و اینکه بتوانی ساعتی و بیشتر در روز یا شب به تنظیم آنچه فراهم کرده ای و اندیشیده ای بپردازی. و این کمتر دست می دهد مگر آخر هفته ای یا وقت فارغی در یک مرخصی ۲-۳ روزه و از این قبیل. جز این باشد می رسی تنها تاثرات خود را ثبت کنی در مقابل یک خبر یا حادثه.

۲-۳ روزی است که در خانه مانده ام تا پسرم در تعطیلات میان ترم دبستان تنها نباشد و از اخبار کمی دورم. این است که امشب وقتی از اخبار ساعت ۱۰ کانال سه خبر تظاهرات و درگیری کردها در لندن و در مقابل سفارتخانه یونان را می شنوم و ورود آنها به سفارت تعجب می کنم. ماجرا چیست؟ کردها و یونان؟ بزودی متوجه می شوم که عبدالله اوجلان دستگیر شده است. تلویزیون در کنار صحنه هایی از تظاهرات کردها در لندن و فرانکفورت و فرانسه و چند شهر و کشور دیگر اروپایی چند صحنه از شادمانی گروههایی از مردم ترکیه را نشان می دهد و عنوانهای بزرگ یک روزنامه ترکی را که نوشته: Zefer ظفر.

کانال را عوض می کنم و به سراغ بی.بی.سی ۲۴ ساعته می روم و بعد سی.ان.ان. حالا کمابیش معلوم می شود که اوجلان در کنیا دستگیر شده است. این کنیا هم عجب جایی شده. اوجلان آنجا چه می کرده؟ مراجعه اش به یونانی ها برای پناهندگی قابل فهم است به این حساب که آنها بر اساس رابطه تیره خود با ترکیه مشکلی در پذیرش او نخواهند داشت. اما چطور سر از کنیا درآورده که پر از نیروهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل است؟

این را هم باید به حساب شوخی های تاریخ گذاشت که مردی زیرک و چریک خود با پای خود به دام برود با خیال کدام شکار؟

هنوز حرف و حدیث بسیار است. اما دستگیر شدن اوجلان یکباره تاریخ جنبش کردان را در قرن حاضر پیش چشم ام زنده می کند. آیا این پایان راه است؟ برای اوجلان حتما هست. بعید می دانم او از چنگ نیروهای امنیتی ترکیه نجاتی داشته باشد اما برای کردها چطور؟ شاید نه. ولی این نقطه عطف مهمی است. شاید ما در آستانه قرنی دیگر شاهد تغییرات ماهوی در این جنبش باشیم. شک نیست که عمده توان انقلابی جنبش کرد از نظریه انقلابی چپ مایه می گرفت (و هنوز می گیرد) و به همین دلیل اتحاد شوروی حامی اصلی مساله کرد تلقی می شد. و ظاهرا میراث‌بران روس آن اتحاد فروشکسته این روزها آنقدر گرفتاری های کوچک و بزرگ دارند که خواهان ادامه حمایت از کردها یا قادر به آن نیستند. حتی سوریه هم دیگر نمی توانست رهبر کردهای انقلابی را بپذیرد. مسکو که جای خود را دارد. و بدون حمایت از سوی قدرتی در صحنه بین الملل جنبش کرد به کجا خواهد رسید؟ از یک جهت آنچه برای فلسطینی ها پیش آمد چه بسا به گونه ای دیگر در انتظار کردها باشد. چه تا همین جا هم کردهای عراق خواه ناخواه با محاسبه معادلات سیاسی به گفتگو با قدرت امپریالیستی و جلب نظر و حمایت اش تن داده اند. پیام تبریک آمریکا به ترکیه برای دستگیر شدن اوجلان و تایید ضمنی تروریست بودن اوجلان در پیام وزارتخارجه بریتانیا در چنین بافتی معنا دارد.
به زبان دیگر، می توان گفت دستگیری اوجلان آغاز روندی برای مهار کردن و به سر عقل آوردن جنبش کرد است. بیرون کردن جامه انقلابی از تن اش و پوشاندن لباس عافیت و سیاست بر او. بعد چه بسا نوعی دولت خودمختار هم برای کردها در گوشه ای از عراق یا ترکیه به رسمیت شناخته شود. یعنی تحقق آن ایده انقلابی که با حمایت شوروی ممکن نشد به شیوه رژیم ضد انقلاب آمریکایی ممکن شود.

ولی بهتر است از آینده دور حرف نزنیم. به یاد داریوش فروهر می افتم که در آخرین ساعت عمرش دسته گلی به سفارت ایتالیا فرستاد و آزادمنشی ایتالیا را ستود. ولی در دنیای اقتصاد سرمایه و حسابگری جایی برای حمایت از شورشیان انقلابی نیست. شاید تعبیر آن دسته گل به فاتحه خوانی برای ژست های آزادمنشانه مناسب تر باشد. جهان از انقلاب روی گردانده است. و جنبش انقلابی کرد آخرین نمونه ای است که با زوال خود و تبدیل شدن به “چیزی دیگر” پایان عصر انقلاب را در پایان قرن بیستم گواهی می کند.

title ۱۹۹۹ سال آخر قرن -۱۲

۳۰ ژانویه
آینده های معاصر (Contemporary Futures) عنوان کتابی است که دست گرفته ام (با ویرایش سندرا ولمان) و مرور می کنم برای اینکه بدانم مساله اش چیست. با خود فکر می کنم: در بیست سال گذشته ما مرتب از آینده سخن گفته ایم (مثلا آینده سازان را خطاب قرار داده ایم) و فرهنگ توجه به آینده را (که از قبل گرداگرد تمدن بزرگ شاه ایجاد شده بود) ادامه داده ایم و تقویت کرده ایم اما عملا بی آینده شده ایم! چطور چنین اتفاقی افتاده است؟

آینده چگونه ساخته می شود؟ وضعیت امروز ما ناشی از فشردگی فرهنگی (cultural compression) است. که حاصل گذار از تک فرهنگی جوامع ساده تر (mono culture) به مراکز شهری چندفرهنگی (multi-culture) است. آینده این مسیر را ادامه می دهد؟ تا امروز آینده دوره مدرن ما با مفهوم پیشرفت عجین بوده است. آیا پیشرفت همچنان مساله ما خواهد ماند؟

آینده به سوی نابودی می رود؟ آخرالزمان یا آرماگدون می رسد؟ پس تکلیف بهشت موعود و جامعه ایده آل چه می شود؟ آیا همه دانشهای بشری و تجربه هایش قرار است به چنان پایانی برسد یا جامعه آسوده تر و آرامتر و بهتر؟ این امکانات مادی که داریم کدام آینده را نوید یا بیم می دهد؟ امکانات معنوی مان چقدر است؟ آیا تصوری از آینده داریم که به کار آینده بیاید؟

۲ فوریه
کانال خبری اسکای (Sky News) در حال پخش خبری است در باره جریان محاکمه بیل کلینتون در سنای آمریکا و مساله شهادت مونیکا لوینسکی. همه می گویند که سرانجام جمهوریخواهان قادر نخواهند بود رئیس جمهوری را وادار به کناره گیری کنند. با اینهمه سر و صداها ادامه دارد ولو برای رسیدن به اهدافی دیگر. اکثریت آمریکایی ها هم نمی خواهند رئیس جمهورشان برکنار شود. اما این کمکی به کندشدن فعالیتهای جمهوریخواهان نمی کند. به این نتیجه می رسم که داشتن افکار عمومی کافی نیست. آنها که قدرت سیاسی دارند البته اگر بتوانند افکار عمومی را با خود همراه کنند خوشحال خواهند بود ولی اگر نتوانند هم باعث عقب نشینی شان نخواهد شد. افکار عمومی یکی از معادلات قدرت است نه همه آن. جمهوریخواهان آمریکا در یکسال گذشته این را بخوبی ثابت کردند که می توان بر خلاف افکار عمومی حرکت کرد و اهداف سیاسی را پیش برد. گیرم به نتیجه دلخواه آنها نرسد ولی مفهوم در قدرت بودن و قدرت داشتن با سکوت و انفعال منافات دارد. برعکس، تکیه بر افکار عمومی برای کلینتون هم بدون داشتن اکثریت در کنگره نتوانست روند رای به استیضاح را متوقف کند یا تغییر دهد.

یکشنبه ۷ فوریه
پس از اجرای برنامه بامدادی به خانه بازگشته ام. امشب دانشنامه ایرانیکا را روی وب پیدا کرده ام. احساس غریبی دارم. همزمان در ایرنا می خوانم که قرار است فهرست کتابهای ایران به صورت روزآمد وارد شبکه اینترنت شود. خبر خیلی خوبی است. با همه افت و خیزها ما هم داریم اهمیت اینترنت را کشف می کنیم. به قول جهانشاه جاوید این دنیای عجیب اینترنت. بهشت اطلاعات.

ظهر که از خواب بر می خیزم مرگ ملک حسین رسما اعلام شده است. از دو روز پیش که خبر مرگ قریب الوقوع او منتشر شد از فکر کردن در باره او فارغ نشده ام. گاهی در مقایسه با شاه ایران به او فکر کرده ام. گاهی در زمینه تضادها و تناقض هایی که رهبری او در اردن و در میان همسایگانش با آن شناخته می شود. تونی بلر امروز او را رهبری با خصایل کاریزماتیک دانست. شاید. به هر حال کاریزماتیک بودن از خصایل رهبران جهان سومی است اگر گرایشهای سرکوبگرانه در قبال مردم شان نداشته باشند. دست کم مردم منطقه ما در نگاه به رهبران شان در آنها سیمایی متفاوت و برجسته جستجو می کنند و صرفا به چشم کارفرمایان یا مدیران ارشد به آنها نمی نگرند. به دنبال نوعی “فره” و رسالتمداری در سیاستمداران هستند.

روشن است که مردم اردن ملک حسین را دوست داشتند و این کمی از چشم ما ایرانیان که بر شاه شوریدیم عجیب می آید. اینکه گفتم مقایسه منظورم در همین جا بود. شاه ایران پایگاه خود را تنها جامعه نه چندان گسترش یافته شهری و آنهم بخش وابسته به دولت آن قرار داده بود. ولی پایگاه حسین پایگاه رهبری در میان عشیره و قبیله خود است که طبعا استحکام و همپیوندی بیشتری دارد. وانگهی موقعیت شاه و موقعیت ملک حسین از نظر جایگاه تاریخی هم بسیار متفاوت بود شاه در آخرین مرحله یک نظام سیاسی چندهزارساله قرار داشت و ملک حسین درست در ابتدای نظام مشابهی برای کشورش.

بخش مهمی از احترام و محبوببت داخلی ملک حسین ناشی از همین است که او در واقع به “اردن” به عنوان یک کشور مشخص در نقشه سیاسی خاورمیانه واقعیت بخشید. او از نظر فردی سیاستمداری با هوش و پراگماتیست و بازیگری موقع شناس بود. برای نمونه از دهها مثال به یاد بیاوریم که او چگونه با شروع انتفاضه که در واقع علیه خود او نیز بود بلافاصله از آن حمایت کرد!

او در صحنه داخلی و بین المللی با جثه کوچک خود از بسیاری از سیاستمداران منطقه فعالتر بود و توانست با چنگ و دندان کشورش را حفظ و تثبیت کند. انگلیسی ها او را BSK می خواندند: پادشاه شجاع کوچک! – این را جیمز باکن می گوید که در بعد از ظهر روز اول انتشار خبر با هم تلفنی صحبت می کنیم. جیمز اشاره می کند که در واقع کشور اردن هاشمی یکی از سه کشوری بود که با حمایت انگلستان شکل گرفتند؛ عربستان و عراق دو کشور دیگر بودند اما تنها اردن برای انگلستان باقی ماند و رابطه نزدیکش را همچنان حفظ کرد.

با مرگ ملک حسین یکی از مهمترین و مساله سازترین مسال قرن بیستم یعنی صلح با اسرائیل نیز وارد دوره تازه ای می شود که خالی از نگرانی نیست. این نگرانی است که رسانه های غربی آن را منعکس می کنند. ملک حسین نزدیک به نیم قرن در قدرت ماند. نسل این رهبران نیمه دوم قرن بیستم هم رو به زوال است. حافظ اسد. یاسر عرفات. ملک فهد. شاه ایران زودتر از همه شان رفت.

title ۱۹۹۹ سال آخر قرن -۱۱

۱۷ ژانویه
ما ایرانی ها در خارج از ایران هم با همان تربیت ایرانی رفتار می کنیم خاصه در باره حق و حقوق مان. در حالی که دنیای غربی دنیای حقوق مسلم فرد است ما اینجا هم بسیار قانع ایم و کمتر اعتراض می کنیم کمتر حقی را مطالبه می کنیم با اینکه بسیار معمول است که چنین کنند. – این نمونه ای از تداوم مظلومیت در فرهنگ ما ست.

ما اینجا هم در آرزوهای همیشه دور از دسترس غوطه می خوریم و کاری برای نزدیک کردن آنها نمی کنیم. اینجا هم عطای غیبی را کارساز می بینیم و کوشش خود را تحقیر می کنیم در حالی که بعینه می بینیم غربی هر چه دارد از کوشش دارد و ما یکسره بر توکل و کم کوشی بنیان کرده ایم حال آنکه صد هنری را هم که حافظ می گوید نداریم (راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش). – این هم نوعی و شاخه ای از فرهنگ فراقی ما ست. در وصل نمی کوشیم. برای رسیدن تلاش نمی کنیم.

۲۶ ژانویه
صبح با نامه ها و بسته های پستی مجله زنان هم از ایران می رسد. بهاءالدین خرمشاهی زندگینامه خودنوشتی منتشر کرده که زنان بخشهایی از آن را که به عقاید مولف در باره زن و نقش او در خانه و اجتماع بر می گردد نقل کرده است. با این مقدمه که خرمشاهی قبلا هم در “سیر بی سلوک” خود حرفهایی بجد و طنز در باره پذیرش نقشهای اجتماعی از سوی زنان مطرح کرده بود که سر و صدای زیادی به پا کرد. نمی دانم حرفهای خرمشاهی را در زندگینامه خودنوشت او باید باز هم طنز متمایل به جد تلقی کرد یا نوعی مخالف خوانی برای بر پا کردن سر و صدایی دیگر و نوعی ماجراجویی قلمی. ولی بیگمان در آنچه او نوشته اندیشه های واقعی او در باره زن مستتر است.

و اما چند نکته:
اول اینکه خرمشاهی در نظرات خود نقش زن را بر پایه حضور مرد تعریف می کند نه به استقلال. می توان پرسید که آیا مردها را هم بر اساس حضور زن و نسبت به زن باید تعریف کرد؟ مسلما شناخت نزدیک به واقع از “شناخت مستقل” حاصل می شود که از نگاه خرمشاهی غیب است نگاهی که زن را در خدمت مرد می شناسد و می شناساند.
دوم اینکه آسان است در لاک خود فرو رویم و با نوعی علم غیبی پیش بینی کنیم که دنیا هم سرانجام از آنچه کرده دست خواهد شست و به نهضت بازگشت به خانه می رسد و همان می شود که ما از آن دفاع می کنیم: زن در خانه بنشیند اولی است. اما کمترین ایراد بر این نظر این است که بازگشت به خانه یا “کار کردن برای معاش” در خانه و از طریق ابزار نوین ارتباطی به بازگشت زنها به خانه منحصر نمی شود و بسیاری از مردان را هم که کار فری لانس دارند یا رئیس خودشان هستند (self-employed) در بر می گیرد. این را چگونه می توان در دستگاه فکری پیشنهادی آقای خرمشاهی توجیه کرد؟
دیگر اینکه ایشان می گویند زنها ریاضیدان و فیلسوف نشده اند. سوال اینجا ست که اصولا چند درصد مردها ریاضیدان و فیلسوف هستند یا شده اند یا به این مباحث علاقه نشان می دهند که بی توجهی زنان را امر عمده ای بدانیم؟ بسیاری از مردها که نقل گفتارشان ورزش است و اتوموبیل شان و دعواهای اداری شان و قرض و قوله هاشان درست مثل خانمهایی که آقای خرمشاهی می گوید “بالطبع از مسائل انتزاعی” گریزان و بیزارند.

آقای خرمشاهی به نظر می رسد از مردانی هستند که از نعمت های دوران مدرن بهره مندند ولی برای عیال خود همان دوره سنتی را ترجیح می دهند و این عجیب نیست. حتی این هم عجیب نیست که ایشان عیال را تا حد منشی مخصوص آقا که همه کارها را انجام می دهد تا آقا به درس و مشق و فکر و قلم و تالیف اش برسد پایین آورده اند. اما عجیب این است که ایشان توضیح نمی دهد که چرا عیال ایشان باید اینهمه جانفدایی ها را بکند و راضی هم باشد. به قول معروف ایشان چه گلی بر سر عیال می زنند؟ ولی از آنجا که آقای خرمشاهی زن را در نسبت با مرد یا شوهرش تعریف می کنند ظاهرا علی الاصول نیازی نیست که مرد کار خاصی انجام دهد. مرد بودن خود کافی است!
نوشته های آقای خرمشاهی یک اهمیت کم مانند دارد و آن این که از طریق آن می توان ذهنیت مرد سنتی یا حتی مرد متجدد برای خود و سنتگرا برای عیال را پیش رو آشکار داشت و به نقد آن پرداخت. از این لحاظ کتاب او ارزش بسیار دارد.

یکی از دلایلی که آقای خرمشاهی سنت را بر تجدد (در این قسمتِ مربوط به زن) ترجیح می دهد احتمالا ارزیابی اش بر اساس افت و خیزهای جنبش زنان در ایران و کمابیش نارسیده بودن آن است در عرصه اجتماعی و خودشناسی. ولی این قضاوت عجولانه ای است. گرچه این جنبش هنوز خامی های بسیار دارد اولا با خامی های تفکر مردان روشنفکر متناسب است و مردان هم چندان جلوتر نیستند؛ ثانیا تغییرات کمی در جمعیت شناسی زنان و مولفه های آن از نظر سواد و تحصیلات و شغل آینده ای بهتر را نشان می دهد بویژه با توجه به سرعت تحولات در ایران.
در عین حال این نکته مسلم است چه امثال آقای خرمشاهی بازگشت به خانه و سنتهای خانه نشینی را تبلیغ کنند و چه امثال من به خودشناسی اجتماعی زنان و بازشناسی هویت آنها اصرار ورزند این تنها خود زنان و کسانی از میان آنهایند که می توانند حرف آخر را بزنند.

آقای خرمشاهی برای عقاید قرن نوزدهمی خود از گرایشهای آخر قرن بیستم در اروپا شاهد می آورد: بازگشت به خانه. غیر از این که این دو با هم نمی سازند (که خواهم گفت) نشان می دهد که آقای خرمشاهی برای اثبات حرف خود ناچار است آن را مدرن جلوه دهد و شاهدی از رفتار غربیان را به نظر خود ضمیمه کند و آن را قابل باور سازد چون لابد آنچه غربیان می کنند حجت است. ولی بازگشت به خانه ربطی به اندیشه نوع خرمشاهی ندارد و نتیجه تحولات دیگری در جامعه اروپایی است. مثال قدیم ترش جنجال در ایران دهه ۴۰ و ۵۰ بود که همه چیز را نمی شود در لوله آزمایشگاه پیدا کرد. – ادای بحثی که در اروپا در جریان بود. اما اروپایی که زمانی همه چیز را در لوله آزمایشگاه جسته بود حق داشت بحث کند که دیگر نمی شود همه چیز را در لوله آزمایشگاه یافت. اما ایران که هرگز چنین اندیشه و عملی را در دوره معاصر تجربه نکرده حرف اش تنها تقلیدی بی معنا و پوک می بود. وانگهی بازگشت به خانه همانقدر غربی است که هیپیسم و پانکیسم یا بودیسم! چرا اینها بدند و آن یکی خوب است؟

حال ببینیم دنیایی که حاصل کاربست اندیشه خرمشاهی باشد چه دنیایی خواهد بود:
یا باید همه زنها به خانه بازگردند و بیمارستانها، مدرسه ها، دانشگاهها، اداره ها، مطبوعات، تلویزیون، سینما و … از زنهای فعال و گرداننده امور در آنها خالی شود (تصور کنید تلویزیونی را که از بام تا شام فقط آقایان در آن حضور داشته باشند چون قرار است نه زنی بازی کند نه کارگردانی نه مجری باشد نه خبرخوان و تهیه کننده و الخ)؛
و یا باید از شوهران شان جدا شوند؛
یا اصلا شوهر نکنند و بچه دار نشوند!
اما واقعیت این است که تفکر خرمشاهی تفکر بر اساس مشهورات است نه واقعیات. زنان آخر قرن بیستم در ایران نه تنها دیگر نمی توانند همان نقش و وظایف آخر قرن نوزدهم را برعهده داشته باشند که تغییرات اجتماعی آنها آنچنان گسترده است که اگر کسی با وجود حضور زنان در عرصه سینما و مطبوعات و سیاست و نشر و ادبیات چنان توصیه ای را مطرح سازد واقعیت گریزی خود را آشکار کرده است.
نهایتا اگر بازگشت به خانه شعاری باشد که خود زنان مطرح کنند قابل تامل و بحث است ولی اگر شعار مردان باشد باید در گوینده به دیده تردید و بسا سوءظن نگریست!

زمان توصیه های مردانه به زنان گذشته است. زمان هدایت زنان به دست مردان گذشته است. زمان آن است که زنان خود بیندیشند و خود زمام امور خویش را به دست گیرند تا هم شهروند درجه اول بودن خود را به اثبات رسانند و هم در صورت لزوم به “گفتگو” با مردان مدعی بپردازند که احیانا طرفدارانی هم بین زنان دارند.

۲۸ ژانویه
دو بسته کتاب و مجله برایم می رسد. پس از تجربه های اول و ناخوشایندی که داشته ام خواسته ام که کتابها را تک تک در پست برایم گراف بپیچند تا با بسته بندی مناسبی در کارتن قرار گیرد و در اثر لق خوردن و بالا پایین شدن جلد کتابها پاره نشود و صفحات آسیب نبیند.

مساله پست و بسته بندی آنقدر برایم مساله شده که فکر می کنم اگر مملکت از این جهت تکانی بخورد نشانه مهمی از تغییرات و اصلاحات اداری و توجه به مردم خواهد بود. پست ایران با ابتدایی ترین روش کار می کند. کتابهایی را که بسته بندی شده تحویل شود تیغ می زند به بسته تا باز کند و آن را ورانداز کند نکند چیز دیگری دارد فرستاده می شود. دچار بی اعتمادی مطلق به فرستنده است و سوءظن بیمورد به کتاب و حجم آن! بعلاوه، بسته بندی ابتدایی است و کیفیت مقوای کارتن نامرغوب است و معمولا تا می رسد آش و لاش می شود و کتابها از آن بیرون می ریزد. بنابرین کارتون را در کیسه زمختی می گذارند که آنهم کتاب را زخمی می کند و حتی اگر نکند هم چون بسته بیجان و نامناسب است و پاره می شود کتاب آسیب می بیند.

پست ایران گویی هیچ پست دیگری در جهان را نمی بیند و می خواهد پست را از اول اختراع کند!

title ۱۹۹۹ سال آخر قرن – ۱۰

۵ ژانویه ۱۹۹۹
امروز یک روز تاریخی بود. صبح از تهران خبر رسید که روزنامه سلام در یادداشت سیاسی خود گفته است که بنا به اطلاعات موثق کسانی از داخل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در قتل های اخیر دست داشته اند. خواستیم آن را با فکس بفرستند. مقاله عجیبی بود. کمتر به یاد دارم در روزنامه های سالهای ۶۰ به این طرف مقاله ای اینقدر “بار” سیاسی و اجتماعی داشته باشد و در یک کلمه “مطلقا مهم” باشد.
بعد از ظهر ایرنا خبری منتشر کرد که تا ساعتی دیگر اطلاعیه مهمی در باره نتایج تحقیقات کمیته رسیدگی به ماجرای قتلهای اخیر انتشار خواهد یافت. و ناگهان اطلاعیه وزارت اطلاعات همه را شوکه کرد. اطلاعیه رسما می گفت که کسانی از همکاران کج اندیش و خودسر این وزارتخانه در قتلها دست داشته اند. به نظرم اگر بخواهیم فقط ده خبر مطلقا مهم را در تاریخ بیست ساله انقلاب اسلامی تا امروز انتخاب کنیم این اطلاعیه یکی از آنها خواهد بود.
بدون شک بحران سیاسی حاصل از پذیرش مشارکت ماموران امنیتی در قتلهای سیاسی تکان دهنده خواهد بود. اما من فعلا از این جنبه می گذرم و به چند نکته کمتر آشکار در نفس این حرکت اشاره می کنم:
– شتاب تحولات سیاسی در ایران پس از روی کار آمدن دولت خاتمی چشمگیر است. انگار که با سد شکسته ای روبروییم که ناگهان حجم عظیمی از آنچه را که مدتها انتظار خروج و بروز داشته رها کرده است. آنچه در صحنه اجتماعی و سیاسی ایران مثلا در مطبوعات شاهدیم نشان می دهد که این شتاب کارمایه خود را از همان انتظار طولانی برای تغییر می گیرد. فشار این درخواست تغییر یکی از دوردست ترین حصارها را اکنون گشوده است و وزارتخانه ای را که به نظر نمی رسید به آسانی تن به بازشدن و انتقاد از خود بدهد ناگزیر از تجدیدنظر در رویه خویش کرده است.
– مقاومت در برابر تغییر و سیاست ستایش دولت و اصرار بر تطهیر دولت و بخشهای آن، مسئولان و مقاماتش و ارجاع همه ضعفها و خطاها به دیگران و بیگانگان سیاست دولتهای ایدئولوژیک است که بیشتر از همه در دو بخش تبلیغاتی و امنیتی آنها جلوه می کند. اطلاعیه وزارت اطلاعات نشان می دهد که عمر دولت ایدئولوژیک در ایران به پایان رسیده است.
– پذیرفتن خطا از طرف وزرات اطلاعات پذیرفتن آن از طرف دولت است. پذیرش خطاها و اعوجاجات و اعلام صریح آنها نخستین نشانه واقعی از ظهور یک دولت خدمتگزار به معنای حقیقی کلمه است دولتی که خود را آقای مردم و برتر از رای دهندگان و صاحبان اصلی قدرت نمی بیند و می پذیرد که اصلاحات را از خود شروع کند.
– پذیرش خطا اسطوره دولت مقدس و رهبران مقدس شده را نیز می شکند. دولت هم مرکب است از افرادی انسانی و آنها مانند هر انسان عادی دیگری می توانند مرتکب خطاهای کوچک و بزرگ شوند و بنابرین به هیچ وجه مصون از انتقاد و حتی تخطئه نیستند.
– اما چه کسی بر دولت نظارت می کند و وظیفه انگشت نهادن بر خطاها و ضعفها و ظلم ها را بر عهده می گیرد؟ آزمون ماههای اخیر و همین ماجرای قتل ها به تمامی مردم ایران نشان داده است که مطبوعات اصلی ترین هنر و وظیفه شان آشکار ساختن و به بحث گذاردن خطاهای دولت و دولتمداران است. اگر نظارت مطبوعات نباشد مدیران خطاکار از رسوایی و تعقیب مصون خواهند ماند و همزمان جامعه را از زهر سوءتدبیرهای خویش مسموم خواهند کرد.
– و سرانجام بحران سیاسی حاصل از این ماجرا شاید بسیار پردردسر باشد اما مدیریت این بحران می تواند آزادکننده روان جامعه ایرانی و بازدارنده حرکتهای خشونت آمیز افراطی باشد که این جامعه با ادامه رفتارهای سوء دولتی و بی اعتنایی به افکار عمومی می توانست به سمت آن کشیده شود. شاید برای حفظ نظام جمهوری اسلامی پذیرفتن این بحران و گذر از آن تنها راه چاره بوده است.

۱۳ ژانویه
شب، قبل از ترک اداره خبر می رسد که رئیس جمهوری از صدا و سیما به قوه قضا شکایت خواهد برد. به دلیل برنامه یکطرفه ای به نام چراغ که در آن طرفداران رئیس جمهوری به دست داشتن در قتل های سیاسی متهم شده اند. منبع تهران تایمز است. مشغول تهیه برنامه بامدادی ام اما در آن ساعت شب چگونه باید به متن روزنامه دست یافت؟ به نظر می رسد باید خبر را گذاشت برای برنامه فردا و از خیر پخش آن به دلیل نداشتن جزئیات در برنامه چشم انداز بامدادی گذشت.
وقتی به خانه می رسم سعی می کنم تهران تایمز را در اینترنت چک کنم. با کمک کاوشگر (سرچ انجین) یاهو سر از شبکه ای به نام نت ایران در می آورم که متن کامل تهران تایمز را هر روزه در شبکه منتشر و روزآمد می کند. متن خبر هست. به همکاران شبکار تلفن می کنم و آدرس نت ایران را روی شبکه اینترنت می دهم تا خبر را اگر هنوز وقت هست دنبال کنند.
در نت ایران با کنجکاوی گردش می کنم و نامنامه چهره ها (who’s who) توجهم را جلب می کند. باید منبع جالبی باشد. اما نه باید عجله نکرد. پنجره آن را باز می کنم و سرکی می کشم به چند قسمت مختلف از اعضای کابینه ایران تا اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام. سرخورده می شوم. اطلاعات دست کم یکسال کهنه است! اگر می شود تهران تایمز را هر روزه با صفحات مختلف منتشر کرد چرا نشود نامنامه چهره های سیاسی را روزآمد کرد؟

۱۶ ژانویه
سرانجام توانسته ام یکی از بهترین کتابفروشی های انگلستان را روی شبکه اینترنت پیدا کنم. یعنی بلک-ول که شعب آن بخصوص در آکسفورد نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. ۹ شعبه در آکسفورد دارد و تا دلتان بخواهد کتاب در انواع و اقسام علوم بشری. یک شعبه هم مخصوص کتابهای نایاب و دست دوم است. دنیایی است. در جستجوی کتابهای دندانگیر به عنوانی بر می خورم که مطالعه در باره آینده است. گزینه های مختلف روی شبکه در باره هر کتاب وجود دارد. سعی می کنم از محتوای این کتاب با آن عنوان غریب سر در آورم.
قیمت گرانی ندارد اما تجربه می گوید از روی عنوان کتاب نخرم. اما چگونه به اندرون این کتاب راه یابم. در آزمون گزینه ها ناگهان در مقابلم گزینه فهرست مطالب کتاب را می یابم. من در کتابفروشی آمازون که روی شبکه است بالا و پایین زیاد رفته ام ولی برایم تازگی دارد که یک کتابفروشی علاوه بر مشخصات کتابشناختی کتابها که معمول است و دو سه سطری در باره کتاب، فهرست مطالب را هم به طور کامل عرضه کند.
در آمازون گاه کتابها با نقدی که بر آنها نوشته شده همراه اند. مثلا اگر کسی کتاب دکتر کریمی حکاک را در باره شعر معاصر ایران جستجو کند نقد نوری علا بر آن را که مفصل هم هست خواهد یافت ولی دادن فهرست مطالب کتاب رایج نیست.
یاد چند شب پیش می افتم و نت ایران. این یکی برای فروش کتابی نه چندان گران چه اطلاعات مختلف و مفصلی عرضه می کند آن یکی نام وزیر از کابینه خارج شده را همچنان به عنوان وزیر آن وزارتخانه در نامنامه چهره های سیاسی کشور می آورد. – لابد خیلی ها در دنیال که به این نامنامه مراجعه کرده اند و از ماجرای مثلا استیضاح وزیر کشور خاتمی باخبر نیستند همچنان آقای نوری را وزیر کشور ایران می دانند!