سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

May 3, 2007

وبلاگی برای روايت ما از غرب

پرونده ما و غرب دارد يواش يواش با نوشته های خوب و پر و پيمان شکل می گيرد. وبلاگ ساده ای هم به کمک مدير حلقه ملکوت راه انداخته ايم تا نوشته ها را يکجا جمع کنيم. بچه های زمانه هم می گويند خوب است صفحه ای در زمانه به اين موضوع اختصاص دهيم و هر بار که مطلبی می آيد در صفحه اول سايت ديده شود و محلی برای اظهارنظرهای ديگران باشد. هدف اين است که بتدريج يک صفحه خاص روی وب برای اين بحث به وجود آيد. حجم نوشته ها از حد معينی که فراتر رفت کار ترجمه آنها را نيز شروع می کنيم. 

فهرست زير کارهای تا کنون نوشته شده در وبلاگها يا ايميل شده به من است. اما خوب است در پاسخ دوستی که در کامنتی گفته بود اين بحث مفيد فايده ای نيست و اولويت ندارد بگويم که اين بحث يک بحث روز نيست اما بحثی بنيادين است. نوشته های ما و غرب هم در مبحث هويت شناسی ايرانيان مهم است و هم ترجمه آنها پلی برای فهم ايران ايجاد می کند. بنابرين اگر بحثی در داخل ايران نباشد برای خارج ايران بحثی مهم است. بالاخره کسی و کسانی هم بايد به اين سوی مساله ايران فکر کنند تا در تصحيح نگاه غربيان به ايران موثر افتد. معيار اهميت يک بحث همان منظر آشنای مباحث داخل ايران نيست. ما که در بيرون زندگی می کنيم منظرهای ديگری نيز می شناسيم و برای روشن ساختن مساله ايران از آن منظر، احساس نياز می کنيم. دوستان بسياری هم در داخل ايران اگر نه از ديد تجربی از نگاه نظری می توانند اهميت اين سوال را تاييد کنند. هم ايشان نيز بتدريج به جمع کسانی که روايت شخصی خود را ثبت می کنند می پيوندند. مدخلهای زير از وبلاگ ما و غرب است که اين دوستان نوشته اند - از همه آنها سپاسگزارم:
||امير عباس رياضی ||حسين آبکنار ||داريوش محمدپور ||شاهين پرويزی ||شهرنوش پارسی پور ||علی عطار ||عنکبوت ||مجتبا پورمحسن|| محسن حجتی ||محمدجواد کاشی ||ناصر غياثی ||نشانه ||نوشين شاهرخی ||هادی ناصری ||چشمهايی که فکر می کنند


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است