سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

February 8, 2006

به نام محمد سنگ نيندازيد

نوحه خوانی در عاشورا

من فکر می کنم
نبايد دين را به دست جاهلان رها کرد
نبايد
دين را
به دست جاهلان و
رندان
رها کرد

حتی اگر دين نداريم
آزادی ما حکم می کند 
آزادگی ما حکم می کند
 
اين چهره ما نيست
اين تصوير ما نيست
نمی خواهيم آينده ما به دست اينان باشد
نمی خواهيم
اينان
برای ما
آينده
بسازند

اگر امروز آنچه را می خواهيم آشکار نگوييم
فردا همه اين سنگ پراکنی ها
همه اين از ديوار بالا رفتن ها
همه اين به نام محمد سنگ زدن ها
به پای ما نوشته می شود

من آتش نمی زنم
من سنگ نمی اندازم
من از ديوار سفارت بالا نمی روم
من محمد را پيامبر رحمت می شناسم
پيامبر من
همان پيامبری نيست
که به نامش سنگ می زنند
پيامبر کاريکاتورها
پيامبر تروريست ها
پيامبر من نيست

پيامبر من تنهاست
پيامبر من تن هاست
پيامبر من پاره تن کسانی ست که فکر می کنند زمان حرف زدن نيست

شما را بخدا ساکت نمانيد
نگذاريم برای ما چهره بسازند
نگذاريم
برای ما
چهره
بسازند
آينده بسازند

من چرا بايد در انبوه اين همه صدای بيگانه
گم شوم؟
من از گم شدن
از عوضی گرفته شدن
از عوضی پنداشته شدن
بيزارم

نجابت من
بزرگزادگی من
نجابت پيامبر من
بزرگزادگی پيامبر من است
پيامبر من
آزار می ديد
اما
آزار نمی داد

در کوچه ها سبک می رفت
وقار داشت
آهسته بود
زير دستارش
بمبی پنهان نبود
مثال عالی انسان والا بود
نام اش بلند بود
نام اش بلند ماند

دين را ويران کرديد
دين را ارزان کرديد
دست کم آزاده باشيد
به نام پيامبر من سنگ نيندازيد

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است