سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

January 18, 2006

انتلجنت يعنی ذکی


از تکان دهنده ترين و آشنايی-زداترين عکس هايی که اين اواخر از افغانستان ديده ام: کارهای روزبه شيرازی انتشار يافته در ايرانيان (در عکس زکی خوانده می شود اما شايد بدنوشته يا بد ديده می شود: ذکی= باهوش)
تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است