سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

January 6, 2006

مردی که پرده عصمت دريده بود

شارون را ديگر رفته بايد گرفت. کارنامه او با همه بلندی کوتاه است: او مردی بود که به زبان سياست حرف می زد. زبان ديگری نمی دانست و نياموخت. زبان سياست زبان مهرورزان نيست. زبان شاعران و روشنفکران نيست. زبان فيلسوفان و متالهان هم نيست. زبان سياست با زبان روزمره و زبان غيرسياسی تنها مشترکات لفظی دارد. شارون سرنمون سياستمدار بودن است. منتها او در وضعيتی بود که نمی توانست ماهيت سياستمداری را با روکشی از زبان ديپلماتيک غربی بپوشاند. او ناگزير صريح ترين سياستمدار دوره خود بود. و تا توانست تاخت. او از معدود سياستمداران خوشبختی است که هر چه خواست کرد از قتل عام در بيروت تا خروج از نوار غزه.

چهره شارون چهره ای قطبی است. يک سو نفرت بی اندازه مردمی که آسيب سياست او را چشيدند و يک سو مشتاقان بسيار  و هموطنی که در او سلطانی می ديدند که حراست از ملک می داند به هر بها که باشد. در رستم التواريخ سخن نادره ای هست که او آن را نخوانده می شناخت:

"پادشاه را زهد و تقوا و سداد و عفاف و عصمت در کار نيست بلکه عدل و احسان و نظم و نسق و حساب و حراست از ملک لازم است."

او با مردم خود بد نکرد - هرچند به صلح طلبان داخل اسرائيل پشت کرد- و هر چه کرد با حريفان خارجی کرد و با فلسطينيانی که رويای او را مخدوش می کردند. سلطان بد سلطانی است که با مردم خود ستم کند. او وقت و فرصت اين کار نيافت. هر چه کرد بر مردمی کرد که آنها را مردم خود قوم خود نمی شمرد. شارون رهبری بود از اعماق تاريک ترين قرون که تنها قبيله خود را می شناسند و به همان می نازند و به هر چه غير آن است با بيرحمی و شقاوت روبرو می شوند. مظهر تبعيض نژادی کامل. مظهر يک سياستمدار واقعی. انسانی بجا مانده از حيات بدوی بشر. برای او هيچ کس جز مردم اش قوم اش اعتبار نداشت حرمت نداشت حقوق نداشت. 

اين نکته باشد تا مگر دوباره به اين سخن بازگردم.

پی نوشت1:
هر نوشته ای برای خواننده معينی است. خواننده ای که همه متن ها را بخواند وجود ندارد. خواننده متن کسی است که می تواند اشارات آن را بازشناسد. من معمولا رعايت حال خواننده کمتر آشنا را می کنم اما بعضی وقتها هم ضرورتی نمی بينم مثل آنچه اينجا نوشته ام. فرصت شد به شرح می گويم اما حاليا می خواستم نظر خود را به ايجاز تمام بگويم. اگر خواننده در اولين گير زبانی متن يا اشاره ناآشناتر متن پا-لنگی بخورد بايد مراقب باشد. اين متن متاسفانه برای چنان خواننده ای نوشته نشده است.

پی نوشت 2:
الف - پرونده ارائه شده به دادگاه حقوق بشر بلژيک در باره کشتار صبرا و شتيلا - شواهد عينی و شماری از اسناد ( لينک دسترسی به بعضی از اسناد از جمله سندی که بر اساس آن شارون مسئول شناخته شد و ناچار به استعفا گشت و در سايت وزارت دفاع اسرائيل است مسدود است. برای ديدن گزارش که اتفاقات را ساعت به ساعت ثبت کرده از اين لينک استفاده کنيد.)
ب- شارون: رابين و پرز راه خودکشی ملی را می روند، گفتگو با شارون در دسامبر 1995، ترجمه از عبری به انگليسی در فصلنامه خاورميانه
ج- يک سايت عمومی فعال در باره تاريخ نزاع اسرائيلی-فلسطينی و راه حلهای آن با رهيافت گوش کردن به هر دو جانب. سردبير: کامبيز اخوان

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است