سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

November 23, 2005

يک آدم بسيار خلاق

بسمله نگاری کار ميثم اشعری
کارهای ميثم اشعری بسادگی هوش از سر آدم می برد. اين جوان گرافيست نمونه عالی يک هنرمند خلاق است. اصل اصيل خلاقيت در شکستن کليشه هاست. کسی که موفق می شود بارها کليشه های هنری و بصری را بشکند درجه خلاقيت بالايی دارد و البته تخيلی فعال.  من عميقا باور دارم که وقتی می نويسد: "هميشه دنبال تجربه هاي جديدم، دنبال كشفم، دنبال خلاقيت و نوآوريم." از تجربه و گرايشی واقعا موجود در کار و زندگی اش حرف می زند و آرزو نکرده است. اين آدم دست به هر طرحی زده چيزی تازه از کار در آورده است. دنيای گرافيک ايرانی نزديک ترين دنيا به مدرنيسم است. و من در آن نامهای پير و جوان متعدد می شناسم که در حد جهانی کار می کنند. کلی تر بنگريم تصوير شايد مدرن ترين هنر ماست. از سينما تا نقاشی و عکس و گرافيک.

کارهای ميثم را به راهنمايی ايرانيان دات کام شناختم که خود از کارگاه سايت خوب محمد تهرانی گرفته است. کاش ميثم برای کارگاه نيز گرافيک گويا و کارآتری طرح بزند!
تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است