سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

July 30, 2005

شمعی به ياد گنجی روشن می کنم

به خانه می رسم با انديشه ای پريشان و محزون. تمام روز به گنجی فکر کرده ام. اين روزها گنجی بخشی از ذهن و خاطره و خانواده و رفتار ما شده است. با او می ستيزيم و با او آشتی می کنيم. چه دعواها با هم کرده ايم چه خنده ها با هم داشته ايم. اما امشب ديگر به ستيز و آشتی فکر نمی کردم. امشب تمام راه به يک چيز فکر کردم: به خانه که رسيدم شمعی به ياد او روشن می کنم پشت پنجره ام می گذارم. بلندترين و زيباترين شمع خانه حاليا پشت پنجره می سوزد. من ديگر فقط به اين فکر می کنم که شمع وجود او خاموش نشود.

نيکان جان نمی دانم چرا اين روزها از ياد تو غافل نمی شوم. عباس معروفی عزيز، ابراهيم خان نبوی، بهنود نازنين، فرخ جان و صبای عزيز، اميد جان، حامد جان، ف.م. سخن عزيز، داريوش و ساغر و پرويز و دوستان نازنين ملکوت، محمود جان و دوستان حلقه دبش، پرستو خانم، کامه عزيز، سيما خانم شاخساری، نی لبک مهربان، پارسای عزيز، فانوسيان، دوستان گويا، سيد جان هنوز، شکراللهی نازنين، نوشی خانم، سارای عزيز، سام الدين عزيز، دوستان ديده و ناديده شرق، آقای مهاجرانی، خانم کديور، آقای ابطحی همه آنها که به گنجی فکر می کنيد همه علی ها و همه زهراها و همه سعيدهای غيرمرتضوی و همه معصومه های شفيعی و همه محسن ها و همه آنها که اسم های خوب داريد و رسم همدلی داريد و دلتان برای ايران می تپد در ايران ايد يا خارج ايران ايد من از اين پس هر شب که به خانه رسيدم شمعی به ياد گنجی روشن می کنم پشت پنجره می گذارم. من با اشک من با اندوه و آرزو برای گنجی هر شب تا آزادی او تا شفای او تا سلامت او شمعی روشن می کنم. چه خوب می شد اگر همه ما شمعی به ياد او پشت پنجره می گذاشتيم. چه خوب می شد تمام تهران تمام ايران شب ها پشت پنجره هاش شمعی به ياد گنجی روشن بود. 

گنجی به نيروی همه ما نياز دارد تا زنده بماند. ما بوديم که حجاريان را از زخم تير ترور شفا داديم. ما به او نشان داديم که می خواهيم زنده بماند و اين به او نيروی زندگی داد. ما می توانيم شمع وجود گنجی را نيز از خاموشی نجات دهيم.

من لوگو ساختن بلد نيستم. اما اگر دست هنرمندی شمعی بسازد در سيبستان خواهم گذاشت. تا پنجره سيبستان نيز از شمع گنجی خالی نباشد. اين کمترين کاری است که می توانم کرد که می توانيم کرد. گنجی بايد بايد بايد زنده بماند.
تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است