سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

May 30, 2005

روش گنجی به نتيجه رسيد

گنجی در خانه - عکس از کسوف
اکبر گنجی، روزنامه نگار ايرانی که از پنج سال پيش در زندان به سر می برد، روز دوشنبه، 30 ماه مه، ظاهرا برای معالجه از زندان آزاد شده است.

از قول خانواده آقای گنجی گزارش شده است که در ساعات پس از نيمه شب گذشته، ماموران زندان بدون اطلاع قبلی، آقای گنجی را در برابر خانه وی در تهران آزاد کردند اما در مورد طول مرخصی وی توضيحی ندادند.

آقای گنجی از روز 20 ماه مه جاری دست به اعتصاب غذا زده و خواستار آن شده بود که از شرايط مشابه ساير زندانيان برخوردار باشد و به وی اجازه داده شود برای درمان بيماری مزمن آسم به بيمارستانی در خارج از زندان انتقال يابد.

در پی اعلام اعتصاب غذای آقای گنجی گزارش شد که مقامات قضايی جمهوری اسلامی موافقت کردند که در صورتی که وی اعتصاب غذای خود را خاتمه دهد با يک ماه مرخصی استعلاجی وی موافقت خواهند کرد.

آقای گنجی گفته بود که به وعده مقامات اعتماد ندارد و به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

اعتصاب غذای آقای گنجی و بی توجهی مقامات نسبت به آن اعتراض هايی را در داخل و خارج از ايران در پی داشته است. از جمله روز شنبه اين هفته، سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بيانيه ای از وزيران خارجه کشورهای اتحاديه اروپا خواست از تقاضای آقای گنجی حمايت کنند.

در اين بيانيه آمده است که اتحاديه اروپا که از سال 1998 مدعی پيشبرد "گفتگوهای سازنده" با جمهوری اسلامی بوده است بايد بر مقامات اين کشور فشار بياورد تا مانع از آن شوند اين روزنامه نگار ايرانی با خطر مرگ مواجه شود.

در اين گزارش آمده است که نمی توان پذيرفت که زندانيان در ايران برای کسب ابتدايی ترين حقوق، از جمله برخورداری از درمان مناسب، نا گزير شوند به اعتصاب غذا روی آورند.

برگرفته از: بی بی سی

چند فرضيه:

- اکبر گنجی آزاد شد تا در آستانه انتخابات التهاب سياسی ايجاد نکند
- اکبر گنجی آزاد نمی شد مگر دست به نوعی اعتراض موثر و مسالمت آميز می زد
- برای مقامات آزادی/مرخصی گنجی با وجود احتمال خبرساز شدن او در انتخابات بهتر از آسيب رسيدن به او در زندان بود
- فشار سياسی مطبوعات و وبلاگ ها و محافل اروپايی و حقوق بشری، رژيم خودکشی/ خودکشانی در زندان های جمهوری اسلامی را عوض کرده است
- راست حاکم علاقه مند نيست در انتخاباتی که مساله اصلی دموکراسی و رعايت حقوق مردم است زير ذره بين قضاوت مردم به خاطر اين موضوعات قرار بگيرد
- عاليجنابان رنگارنگ ديگر در قدرتی نيستند که بتوانند حتی مخالفان صريح اللهجه خود را سرکوب کنند
- تغييرات مهمی در فضای سياسی ايران به وجود آمده که اکبر گنجی نمودار آن شده است
- اکبر گنجی در خارج از زندان نيز همچنان در خطر است

حکم منطقی:

روش گنجی به نتيجه رسيد. هواخواهان گنجی نبايد روشی که برگزيده بودند را تا اطمينان از وضع حقوقی گنجی کنار بگذارند. 

< بمب گوگلی
لطفا برای اين که همه‌ی دنيا بفهمند که از شر چه موجود خطرناکی مصون‌اند، هرچند بار که می‌توانيد روی اين واژه کليک کنيد: [
Human Rights

خداوند به لينک‌گذاران اين واژه در وبلاگ‌ها و همه‌ی کليک‌کنندگان آزادی عطا کند. - برگرفته از خوابگرد

گفتگوی مطبوعاتی گنجی:
 اصلاحات يعنی گذار از اقتدارگرايی به دموکراسی. من خواهان جمهوری دموکراتيک هستم

برای اکبر گنجی:
آن که گفت آری آن که گفت نه

*عکس گنجی در خانه از: کسوف
گنجی يک - ... هيچ، عکس های منصور نصيری
 برای ديدن عکس های ديگر از گنجی: ايسنا

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است