سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

May 26, 2005

طلا در مس يا در مصر؟

نمی خواستم به مطلب شرق اشاره کنم و گفتگوی جوان کارناديده و کتاب نخوانده ای با جناب عبدالعلی دستغيب. اما حالا که می بينم شورای گسترش زبان و ادب فارسی هم سوادش به اندازه همين جوانان لاکتاب جويای نام است ناچار می شوم دست کم برای تصحيح "سوات" دوستان بگويم که آقاجان بنده خدا دکتر براهنی يک کتاب دارد مثل کفر ابليس مشهور به نام "طلا در مس". کتابی به نام "طلا در مصر" فقط می تواند راهنمای گنجهای زير اهرام فراعنه باشد نه نام اثری در "نقد ادبی" ايران! درست است که طلا در مس که دستغيب گفته ممکن است مثل طلا در مصر به گوش برسد اما شنونده هم بايد عاقل باشد و بداند که طرفش از چی چی دارد حرف می زند. (ياد آن بنده خدای ديگر افتادم که با اعتماد به نفس شگفت آوری می فرمود: بله فلان کس از اين "غائله" مستثنی نمی باشد!)

اعتبار هر سايتی به اسم و رسم ظاهری و ادعا و حاميان رسمی اش نيست. به کمی تا قسمتی دلسوزی برای فرهنگ و وقت گذاشتن است برای کار با دقت کردن. گيرم شرق حواسش نبوده اما نقل غلط که غلط اندر غلط می شود. در نقل غلط دو فرض هست: يا مطلب نخوانده روی سايت شورای گسترش رفته است که يک خطای فاحش است و يا خوانده شده و ايراداتش که فقط همين يکی هم نيست گرفته نشده که از يک خطای فاحش هم فاحش تر است. متاسفم که بايد به اين چيزها اشاره کنم اما از قديم گفته اند هر چه بگندد نمکش می زنند... وای به وقتی که شورای گسترش فارسی بی سواتی بگسترد!  

پی نوشت: اين گزارش/اعتراض/آرزو را هم بخوانيد در باره بودجه اين گسترش-دهی و آرزوهای ديرين اهل ادب ما برای اينکه کاهلان دولتی دست از سر ادب و حمايت آن بردارند يا بروند کارشان را درست ياد بگيرند.   
تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است