سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

May 23, 2005

وبلاگی شدن فرهنگ

هادی خانيکی، صاحب نظر در رسانه ها و ارتباطات، جدی ترين حرفهايی را که بتوان از زبان يک مرجع  علمی و همزمان يک مقام بلندپايه در ايران شنيد در باره وبلاگ زده است -شرح و تحليل اش بماند؛ می گويد:

 حاملان تحولات بزرگ در ايران شبكه‌‏ مجازي و به طور خاص وبلاگ‌‏ها هستند. در نتيجه مطرح شدن اينترنت را به عنوان رسانه‌‏اي حامل تحول بايد جدي گرفت. اينترنت با نگاه رسانه‌‏اي سه مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله سوم اينترنت با همه گير شدن و مردمي شدن اينترنت رخ داد؛ لايه‌‏هاي مختلف فكري و اجتماعي در اينترنت حضور يافتند و بسياري از پيام هاي اجتماعي از طريق اينترنت منتقل شد.

‌‏از ويژگي وبلاگ هاي ايراني اين است كه جايگزين پيام هاي انباشته شده و سركوب شده هستند. در نتيجه وبلاگ ايراني حامل پيام مطبوعات محدود شده و منتشر نشده و توقيف شده نيز هست. وبلاگي شدن فرهنگ از ويژگي هاي جامعه امروز ماست. يعني دامنه آن از وبلاگ نويسي فراتر رفته است. وبلاگي شدن فرهنگ چيزي شبيه گفتمان‌‏هاي رمان گونه اي است كه "باختين" از آن ياد مي كند. وبلاگي شدن فرهنگ مي تواند عنوان مستقلي براي تحقيقات آكادميك باشد كه چگونه وبلاگ بر حوزه فن و فناوري و مباحث جدي غير روزمره اثر مي گذارد. پيدايش وبلاگ‌‏ها و نيز زبان وبلاگ نويسي يك پديده جديد در فرهنگ ماست.

نقل شد از ايلنا (با اندک ويرايش- می دانيد که خبرنويسی بعضی از خبرگزاری ها چگونه است!) به راهنمايی دات که به اين مطلب لينک داده بود.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است