سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

November 1, 2004

شوک انتخاباتی اکتبر

در محافل رسانه ای در اين ماهها هر از گاهی اين بحث بود که نزديک به روز انتخابات در آمريکا بايد منتظر يک خبر داغ بود. معمولا بحث از اين بود که اين بار به جای صدام حسين احتمالا يک روز از خواب برمی خيزيم و می بينيم بن لادن است که دستگير شده است. صحبت از اين بود که خب آمريکايی ها می دانند که بن لادن کجاست اما گذاشته اند اين بيگ نيوز خود را در زمان مناسب فاش کنند تا حداکثر بهره برداری را از آن بکنند.

معلوم شد اين حدس و گمان ها بيراه نبوده است. اما اين بار با اندک تغيير در سناريو. راستی چرا هيچ کس نپرسيد اين آقای بن لادن تا حالا کجا بود و اينهمه لشگر و نيروی امنيتی چرا نتوانسته اند محل اختفای او را شناسايی کنند؟ او واقعا در نشان دادن هوش انتخاباتی نابغه است. با توجه به اينکه اين محافظه کاران آمريکا هستند که از ظاهر شدن او بر صحنه تلويزيونها حداکثر استفاده را می برند برای من جالب است که او زمان ارسال ويديوی خود را درست موقعی انتخاب می کند که بيشترين سود به بزرگترين دشمن اش جرج بوش برسد.

ظاهرا تاريخ مصرف بن لادن هنوز به سر نرسيده است. زنده اش هنوز بيشتر از مرده اش کاربرد دارد.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است