سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

October 28, 2004

شارون مبشر صلح

کبوتر صلح ناگهانی
به مناسبت تصويب طرح شارون در پارلمان اسرائيل برای خروج يکجانبه از نوار غزه. - فکر کنم ديگر چيزی برای ويران کردن در غزه باقی نمانده بود. نزديک بودن انتخابات آمريکا را هم از نظر دور نداشته باشيد. کاريکاتور نقل شد از: گاردين، 27 اکتبر (به اين کاريکاتور لينک ندارد يا من نتوانستم در سايت گاردين پيدا کنم. اسکن کردم! - نمی شد ازش گذشت.)  

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است