سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

October 27, 2004

بعضی روزها

در راه که می آيم صفحه ای از گاردين را می خوانم در نقد و ستايش جان لاک و تاثير او بر فرهنگ بريتانيايی. فکر می کنم متفکرانی که بر ما تاثير گذاشتند کيان بودند؟ ايرانی هم در ميانشان بود؟ يا هر که بود فرانسوی بود و با ترجمه های ناقص و ناتمام بر ما تاثير گذاشت؟ يا اگر ترجمه درستی شد از تفکر پسينی و پيشينی او با خبر نشديم و هيچگاه او را در ظرف زمانی اش نشناختيم و نديديم. يا اگر ايرانی بود بزودی از خجالت اش درآمديم و انتقام ايستايی خود را از پويايی او گرفتيم. 

فيلم فارنهايت 9/11 را از ويديوکلوب محله اجاره می کنم تا در خانه ببينم. فکر می کنم کسی با شجاعت مايکل مور به مسائل ايرانی ما پرداخته است؟ شايد اکبر گنجی اگر فيلمساز می بود. ولی نبود. اگر هم می بود چه کسی می خواست فيلم او را پشتيانی کند و پخش کند و آشکار ستايش کند؟ اصلا تا به حال چند فيلم در نقد فرهنگ مان ساخته ايم؟ يا هر چه ساختيم ستايش از خود بود؟

تلويزيون فيلم نيويورک نيويورک را نمايش می دهد. به جای فارنهايت به تماشای آن می نشينم. وقتی ترانه اواخر فيلم را ليزا مينللی به همين نام نيويورک نيويورک در ستايش آن شهر جادويی می خواند با خود فکر می کنم کسی ترانه زيبايی برای تهران سروده است؟ يا ما از هر چه شهر و ديار و وطن است کنده و بيزار شده ايم؟

برای مهاجری که دلش با وطن است اين پرسش ها تمامی ندارد. و ما همچنان هر چه داريم ترک می کنيم تا شايد به جايی برسيم. هر کتاب که داريم حراج می کنيم تا ترجمه های بد را بخريم. هر انديشه وری را که داريم دور می ريزيم و قدر نمی شناسيم تا از قطار سراسيمگان به سوی پيامبران سرشکسته دنيای نو عقب نمانيم. نه به اين می رسيم که هزار پل شکسته در راه ماست که تعميرش هزار سال طول می برد، نه در خانه امن پدری مانده ايم که بارها به صورتش تف کرده ايم. بعضی روزها راه خانه را گم می کنم. 

پ.ن فارنهايت 9/11 را رايگان دانلود کنيد  - لينک از سردبير خودم 28 اکتبر
 

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است