سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

October 25, 2004

به اندازه تيراژ يک روزنامه ترک هم کاغذ روزنامه نيست

بحران كاغذ به شرق رسيد. ديروز تا ساعت ۵ بعد ازظهر شرق كاغذى براى چاپ نداشت و عاقبت آنقدر كاغذ فراهم شد كه تنها ۲۴ صفحه از روزنامه به چاپ برسد، همان طور كه مى بينيد صفحات زندگى فقط به دليل نبود كاغذ از روزنامه امروز غايب است.

بحران كاغذ چند ماهى است كه گريبان مطبوعات را گرفته است البته اين كيميا شدن كاغذ بيشتر به جرايد غير دولتى لطمه مى زند، وگرنه نشرياتى كه بودجه دولتى و امكانات عمومى را در دست دارند،يا ذخيره كاغذ خود را از قبل مهيا كرده اند و يا آنقدر تمكن مالى دارند كه بتوانند با قيمت بالا كاغذ را از بازار آزاد تهيه كنند. خريد كاغذ در شرق اما روزانه است و شرق هر روز بايد كاغذ مورد نياز را با قيمت روز فراهم كند و اين مسئله ديروز به شكل حادى درآمد چرا كه اصلاً كاغذى در بازار يافت نمى شد.

شرق از آنجا كه به كيفيت چاپ و كاغذ روزنامه اهميت مى دهد نمى تواند از كاغذ نامرغوب داخلى استفاده كند. كاغذ شرق از نوع سوليكامز است كه در چند روز اخير به بهاى سرسام آور كيلويى ۶۱۵ تا ۶۲۰ تومان رسيده و هزينه هاى روزنامه را به شدت بالا برده است.در اين ميان وزارت ارشاد كه پشتيبان مطبوعات به حساب مى آيد نيز گويا چندان دغدغه مشكل كاغذ مطبوعات خصوصى را ندارد و به هر دليلى از پرداخت سوبسيد كاغذ خود دارى مى كند و در جواب مسئولان روزنامه كه به دنبال گرفتن معادل ريالى ارز تخصيص يافته به كاغذ مطبوعات مراجعه مى كنند تنها به اين پاسخ كه «پول نداريم» بسنده مى كنند.

با وضعيت فعلى بازار دلال هاى كاغذ گرم و پررونق است دلالان كاغذ كه معلوم نيست از كجا تمامى آنچه در وزارت ارشاد و وضعيت واردات كاغذ و ارز تخصيصى به مطبوعات را مى دانند، بر بازار كاغذ چنگ انداخته اند به گونه اى كه در حال حاضر قيمت كاغذ در بازار ايران از قيمت اين كالا در بازار جهانى گران تر است. اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه قيمت كاغذ مصرفى شرق از سه ماهه آخر سال گذشته از ۳۲۰ تومان به ۶۱۵ تومان رسيده است، سود دلالى كاغذ را مى توان محاسبه كرد و همچنين زيانى كه مطبوعات به عنوان بخش فرهنگى جامعه متحمل شده اند را نيز مى توان تصور كرد.

بنا بر شنيده ها برخى از مطبوعات اعلام كرده اند كه با گرانى روز افزونى كه كاغذ دارد نمى توانند تا هفته آينده به انتشار روزنامه شان اميدوار باشند، جالب اينجاست كه مصرف كاغذ در ايران بسيار پائين تر از كشور همسايه تركيه است. مطبوعات ايرانى سر جمع تيراژ يك ميليونى دارند و اين مجموعه تيراژ با يك روزنامه ترك برابرى مى كند. به نظر مى رسد بحران كاغذ پيش از آنكه واقعى باشد، ساخته و پرداخته مديريت ضعيفى است كه متصدى واردات و توزيع كاغذ مطبوعات است. با اين حساب كمبود كاغذ را نيز بايد در كنار ديگر تهديداتى كه مطبوعات را به تعطيلى مى كشاند قرار داد. اين بار كاغذ مطبوعات را تعطيل مى كند.

از: صفحه آخر شرق، دوشنبه 4 آبان
تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است