سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

March 20, 2004

هشت سين

برای خاکی که برايش دلتنگ ايم. برای مردمی که برايشان دلتنگ ايم. نوروز هميشه بوی وطن می دهد.

Nawruz.jpg

اين تصوير برگزيده من برای نوروز بود که برای دوستانم که ایميلی از آنها داشتم فرستادم. برای دوستانی که اينجا سر می زنند هم همان را می گذارم. تا دل تنهايی تان تازه شود. از کارهای احسان شاهين صفت در ايرانيان. اين هم شعر نوروزانه ای که مناسب حال ماست از شهزاده دوست تاجيک من که در سمرقندش آورده است:

تمام نوروز را به انتهای شفاف دو ماهی طلا
نگريستم
و در جنگل سبز سبزه ها
در پهنای يک طبق سفالين
قدم زدم
و گاهی نيز
به نقاشی يک ناآشنا
بر تخم مرغ ها
خيره شدم
سکوت مطلق در کاسه
با جفت خويش آب می خورد
و من به آرزوی نوروزی ماهيان
در کاسه شيشه ای
شک می کردم
و سکوت
سکوت طولانی
هشت سين سفره من بود

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است